Zašto se daruje 450 mL krvi? Krv je lijek. Da bi liječenje bolesnika bilo uspješno, mora se primijeniti u točno određenoj količini kao i svaki drugi lijek. Organizam odrasle osobe, tjelesne težine iznad 55kg ima više od 4,5 L krvi. Prosječno, krv čini 12% tjelesne težine čovjeka. Gubitak krvi do 15% organizam podnosi bez ikakvih popratnih pojava. Davanje 450mL krvi organizam gubi manje od 10% ukupne količine krvi. Uobičajeno doza uzete krvi je 450mL. To je standardna doza uzete krvi i prema tome se izračunava potreban broj doza krvnih pripravaka za liječenje bolesnika.

Gdje i kada se može davati krv? Krv možete davati svakodnevno na organiziranim akcijama davanja krvi ili u transfuzijskoj ustanovi. Redovite akcije davanja krvi provode se u svim većim radnim organizacijama i mjesnim zajednicama (mjesnim odborima). Vrijeme i mjesto održanja akcija najavljuju se putem javnih glasila (novine, radio, TV), a mjesto davanja obilježeno je plakatima. U svim transfuzijskim ustanovama krv možete davati saki radni dan.

Tko je dobrovoljni darivatelj krv? Definiciju dobrovoljnog darivatelja krvi odredila je Međunarodna udruga transfuziologa (ISBN), Međunarodni Crveni križ (IFCR), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europsko vijeće (Council of Europe) i prihvaćena je u svim zemljama svijeta.

Tko organizira dobrovoljno davanje krvi? Organizaciju dobrovoljnog davanja krvi u većini zemalja svijeta provode humanitarne organizacije poput Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, razni klubovi dobrovoljnih darivatelja krvi i transfuzijska služba.

Zašo se organizira dobrovoljno davanje krvi? Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek - darivatelj krvi. Svi mi, kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim darivateljima krvi.

IZVJEŠĆE O RADU GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA ZA 2020.. GODINU

HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA
IVANIĆ-GRAD

I Z V J E Š Ć E

o radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad
za 2019.g.
Ivanić-Grad, veljača 2020.
Broj:92/2020.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD
IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA ZA 2019.g.
SADRŽAJ:

I. UVODNE NAPOMENE
II. RAD SKUPŠTINE, ODBORA I TIJELA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
III. IVANIĆ-GRAD, OPĆINSKIH DRUŠTAVA KLOŠTAR IVANIĆ I KRIŽ I MJESNIH DRUŠTAVA
IV. USTROJSTVO DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA I ČLANSTVO
V. MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO, LJUDSKA PRAVA I SLUŽBA TRAŽENJA
VI. DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
VII. ZAŠTITA ZDRAVLJA I PROMOVIRANJE ZDRAVIH NAVIKA ŽIVLJENJA
VIII. SOCIJALNO-PSIHOLOŠKE POMOĆI
IX. MLADI HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
X. INTERVENTNI TIMOVI i EKIPE ZA BRZI ODGOVOR NA KATASTROFE
XI. PROVOĐENJE ZAJEDNIČKIH AKCIJA CRVENOG KRIŽA
XII. INFORMATIVNO-PROMIDŽBENA DJELATNOST
XIII. MEĐUNARODNA I DRUGA SURADNJA
XIV. DONACIJE
XV. FEAD
XVI. EU PROJEKT: ZAŽELI-„SVE JE LAKŠE UZ ŽENSKE RUKE”
XVII. FINANCIRANJE I PROSTORNO MATERIJALNI UVJETI ZA RAD DRUŠTAVA
a. CRVENOG KRIŽA

UVODNE NAPOMENE
Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad vodeća je humanitarna organizacija koja djeluje na području Otoka Ivanića.
Hrvatski Crveni križ ustrojava se sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu (Narodne novine broj 71/2010.) i Zakonu o udrugama (Narodne novine broj 88/01 i 11/02).
Gradsko društvo Crvenog križa realizira svoje zadatke (14 javnu ovlast (članak 8), službu traženja (članak 9) i Međunarodno humanitarno pravo i 11 drugih djelatnosti sukladno potrebama lokalne zajednice (članak10)) sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i sukladno deset drugih zakona, pravila i Strategija RH. Najznačajni su: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka, Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne priprevke, Zakon o zaštiti zdravlja, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, Pravilnici (5) za prvu pomoć za vozače, Strategije Republike Hrvatske uz prevencije ovisnosti, nasilja u obitelji, nasilja među djecom i mladeži, prevencija trgovanja ljudima, higijenski minimum i više drugih Zakona i Pravilnika.
Sukladno narečenim Zakonima, Pravilima i Strategijama Gradsko društvo Crvenog križa realizira 20 projekata i to: Centar za djecu, mlade i obitelj; Savjetovalište za prevenciju ovisnosti; Savjetovalište za osobe s invaliditetom; Trening roditeljskih vještina; Pomoć u učenju; Nasilje u adolescenskim vezama; Psihosocijalni tretman učenika s poremećajima u ponašanju; Integralne metode u radu s predškolskom djecom i njihovim roditeljima; Prva pomoć i zaštita zdravlja; Klub mladih HCK “Dabar”; Terenske jedinice, “Mladi za mlade” prevencija trgovanja ljudima; Lociranje i uništavanje ambrozije; Klub osoba s invaliditetom “Duga”; Klub osoba s tjelesnim invaliditetom za bavljenje sportskim aktivnostima; Prijevoz osoba s invaliditetom; Klub osoba s dijabetesom “Za bolji život”; Savjetovalište za osobe s dijabetesom; Humanitarni programi; Pomoć i njega u kući, Dostava hrane osobama u socijalnoj potrebi i starijim osobama i Zaštita i spašavanje – brzi odgovor na katastrofe.
II
RAD SKUPŠTINE, ODBORA I TIJELA GRADSKOG DRUŠTVA
CRVENOG KRIŽA IVANIĆ-GRAD, OPĆINSKIH DRUŠTAVA KLOŠTAR IVANIĆ I KRIŽ I MJESNIH DRUŠTAVA
Skupština prema Odluci iz 2016 godine broji 21 člana.
Na sjednicama Skupštine razmatrana su pitanja od važnosti za rad i djelovanje Gradskog društva Crvenog križa Ivanić Grad. Usvajanje Statuta Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad, usvajanje Odluka o izborima u Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić – Grad, usvajanje Poslovnika o radu Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad, Usvajanje Plana rada i financijsko plana, te Usvajanje Izvještaja o radu i Financijskog izvješća.
U promatranom razdoblju održane su 2 sjednica Skupštine na kojima je razmatrano 13 točka dnevnog reda.
Na sjednicama Odbora razmatrana su pitanja od važnosti za rad i djelovanje Gradskog društva Crvenog križa, općinskih i mjesnih društava Crvenog križa. Odbor Gradskog društva Crvenog križa bio je redovito izvješćivan o operativnim zadacima Hrvatskog Crvenog križa, usvajao potrebite odluke o svim značajnijim pitanjima od važnosti za rad po pojedinim područjima djelovanja Gradskog društva Crvenog križa kao na primjer o Službi traženja, dobrovoljnom darivanju krvi, humanitarnoj pomoći, socijalnom programu, zdravstvenom prosvjećivanju, suradnji sa međunarodnim i domaćim organizacijama, financiranju i imovini Gradskog društva Crvenog križa, organiziranju Crvenog križa, mladih Hrvatskog Crvenog križa, solidarnosti na djelu, pripremama i sprovođenju zajedničkih akcija Hrvatskog Crvenog križa, obilježavanju Tjedna i Dana Crvenog križa, Dana DDK, rješavanju prostornih uvjeta Gradskog, općinskih i mjesnih društava i drugim operativnim pitanjima svakodnevnog rada, projektima Crvenog križa (25 Projekata).
U promatranom razdoblju održano je 6 sjednica Odbora na kojima je razmatrano 66 točka dnevnog reda.

III.
USTROJSTVO DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA I ČLANSTVO
Ustrojena je mreža društava Crvenog križa na cjelokupnom području Otoka Ivanić. Ustrojeno je 1 (jedno) gradsko društvo, 2 (dva) općinska društva, 9 (devet) mjesnih društava, 37 (tridesetsedam) osnovnih društava-ogranaka, 3 kluba Crvenog križa i terenskih jedinica, 7 (sedam) osnovnih društava mladih HCK. Izabrano je 37 povjerenika i 37 zamjenika povjerenika osnovnih ogranaka, 99 članova skupštine mjesnih društava, 32 člana Skupštine općinskih društava i 21 zastupnik Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad i u 10 savjeta i komisije 55 članova Crvenog križa.
Broj članova Crvenog križa, ukupan broj volontera (66),
– aktivnih (51)
– aktivnih-mladih (15)
Počasni (3), potpornih-pomažućih (18), darovatelji krvi (820) ili ukupno 907 članova.
Rad društava Crvenog križa i odaziv na sjednice Skupštine, Odbora i tijela zadovoljavajući je. Izrađeni su potrebiti dokumenti, pravilnici i odluke za rad društava Crvenog križa.
Aktivnost osnovnih ogranaka organizirana je u akcijama solidarnosti na djelu a mjesnih društava i na radu mladih HCK, DDK i zajedničkim akcijama HCK i socijalno – humanitranim zadacima.
Valja naglasiti da aktivisti i članovi društava Crvenog križa koji su aktivni u društvima, predstavljaju ogromni ljudski i kadrovski potencijal koji imaju društva. Svojim volonterskim, humanim i kontinuiranim radom omogućuju izvršavanje mnogobrojnih zadataka društava Crvenog križa.
Ukupni broj volontera je 66 koji su volontirali ukupno 6794 sati rada na različitim poslovima;
 Administrativne usluge – pisanje poziva DDK i obavijesti, evidentiranje u knjige o broju davanja, izrada akreditacija, letaka, plakata, pamtilica i dr.
 Intelektualne – Zdravstvene edukacije, Osposobljavanje za prvu pomoć, rad s osobama s invaliditetom i dr.
 Socijalne – Podjela humanitarne pomoći, Solidarnost na djelu, priprema i uručenje paketa (Uskrs, Božić, 01.10. Dan starijih osoba)
 Fizički – rad u skladištu humanitarna pomoć, u skladištu opreme, uništavanje ambrozije
 Drugo – U zaštiti i spašavanju, vježbe zaštite i spašavanja, Klub mladeži HCK “Dabar”, Klub osoba s dijabetesom “Za bolji život”, sajmovi, Bučijada, organiziranje dobrovoljnog darivanja krvi, mjerenje šećera i tlaka, pomoć građanima s medicinskim pomagalima i dr.

IV.
MEĐUNARODNO HUMANITARNO PRAVO, LJUDSKA PRAVA
I SLUŽBA TRAŽENJA
Služba traženja je međunarodna obveza svake države potpisnice Ženevskih konvencija (Vlada Republike Hrvatske 1992. god.) U Republici Hrvatskoj Služba traženja je zakonom propisana javna ovlast Hrvatskog Crvenog križa. Služba traženja je jedna od najstarijih djelatnosti pokreta Crvenog križa, a zadaća joj je izvješćivanje o žrtvama oružanih sukoba i provođenje postupaka traženja nestalih osoba te omogućavanje uspostavljanja što bržeg kontakta među razdvojenim članovima obitelji, a koje su stradale ili nestale zbog elementarnih nesreća, ekonomskih migracija i tome slično te promicanju ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava. Sukladno članu 8 Zakona o Hrvatskom Crvenom križu ustrojava se Služba traženja, iz čega proizlazi zakonska obveza lokalne samouprave da financira ovu djelatnost. Služba traženja još uvijek rješava zahtjeve za traženja osoba nestalih tijekom Domovinskog rata, II. Svjetskog rata, sukoba u Bosni i Hercegovini, te mirnodobska traženja.
U 2019. godini ostalo je s 31.12. još 11 traženja.
Predmeti su riješeni pronalaženjem traženih soba, uspostavom kontakata između razdvojenih članova obitelji obiteljskom porukom, te na druge načine. U službi traženja educirano je i osoposobljeno ukupno 10 volontera i djelatnika Crvenog križa.
V.
DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI
Značajna aktivnost Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad je na organiziranom prikupljanju i organiziaciji darivanja krvi. Planirane doze krvi za potrebe Republike Hrvatske raspoređivane su po županijama, gradovima i općinama.
Pokazatelji koji govore o uspješnosti prikupljanja krvi Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad.
Gradsko društvo Crvenog križa planiralo je prikupiti 1160 doza krvi, a prikupilo je 1233, što je više za 73 doze.
Realizirali smo 4 (četiri) redovne velike akcije (na 5 lokacija: Križ, Novoselec, Kloštar Ivanić- Graberje Ivanićko i Ivanić-Grad) i 4 (četiri) male akcije darivanja krvi ali samo na jednoj lokaciji (Ivanić-Grad).
Datum Mjesto Plan Pristupilo Odbijeno Dalo Prvi puta
02.02. Ivanić-Grad 45 60 19 41 1
18.03. Križ 40 61 9 52 3
-II- Novoselec 35 46 6 40 0
19.03. Kloštar Ivanić 25 29 5 24 0
-II- Graberje Ivanićko 20 20 2 18 1
20.03. Ivanić-Grad 140 178 25 153 8
30.04. Ivanić-Grad 45 61 15 45 2
17.06. Križ 35 48 9 34 1
-II- Novoselec 35 50 8 42 1
18.06. Kloštar Ivanić 20 23 4 19 0
-II- Graberje Ivanićko 25 28 3 25 0
19.06. Ivanić-Grad 115 140 15 125 3
31.07. Ivanić-Grad 40 41 10 31 1
16.09. Križ 40 32 4 28 1
-II- Novoselec 35 24 2 22 0
17.09. Kloštar Ivanić 20 28 8 20 0
-II- Graberje Ivanićko 20 34 7 27 1
18.09. Ivanić-Grad 140 149 17 132 5
31.10. Ivanić-Grad 50 77 18 59 4
16.12. Križ 40 49 12 37 0
-II- Novoselec 35 48 11 37 1
17.12. Kloštar Ivanić 20 35 8 27 3
-II- Graberje Ivanićko 25 31 5 16 0
19.12. Ivanić-Grad 140 194 28 166 6
UKUPNO 1160 1484 251 1233 38
Prvi puta dali krv:
30.04.
1. Haović Miljenko, Križ
2. Šafran Mihael, Kloštar Ivanić

30.01.
1. Očić Jasmin, Križ
18-20.03.
1. Šenija Silvija, Novoselec
2. Očić Jurica, Križ
3. Bakran Božidar, Križ
4. Meštrović Valentina, Graberje
5. Tomac Petra, Ivanić – Grad
6. Tovernić Silvia, Ivanić – Grad
7. Juren Paola, Ivanić – Grad
8. Krajpl Martina, Knin
9. Liker Gordan, Ivanić – Grad
10. Barec Irena,m Dubrovčak Lijevi
11. Brkić Ankica, Graberje Ivanićko
12. Miljan Nikolina, Ivanić – Grad
31.10.
1. Saša Utješinović, Ivanić – Grad
2. Džafić Mateo, Ivanić – Grad
3. Tony Razum, Ivanić – Grad
4. Popović Gecan Iva, Kloštar Ivanić
17.-19.06.
1. Pranjić Dokmanić Marina, Križ
2. Moćan Filip, Križ
3. Novačić Ivan, Kloštar Ivanić
4. Bošnjak Zdravko, Kloštar Ivanić
5. Zoger kristina, Ivanić – Grad

31.07.
1. Herceg Pendelić Marina-Trebovec
16.-18.12.
1. Marina Korman, Novoselec
2. Petra Domitrović, Kloštar Ivanić
3. Sačer Ivan, Kloštar Ivanić
4. Šviglin Mateja, Kloštar Ivanić
5. Miljan Robert, Ivanić – Grad
6. Žuljević Ilija, Kloštar Ivanić
7. Pupić Drago, Zagreb
8. Kuzmić Leon, Dubrava
9. Tomislav Brčina, Križ
10. Presnec leon, Ivanić – Grad

16.-18.09.
1. Karlo Kranjčina, Kloštar Ivanić
2. Tomislav Moćan, Novoselec
3. Vinko Brkić, Graberje Ivanićko

Dan DDK 25.listopad
Pitate se tko je darivatelj krvi? Dobrovoljni darivatelj krvi je osoba koja daruje krv, plazmu ili stanične dijelove krvi po svojoj slobodnoj volji i ne prima za to nikakvu nadoknadu, ni novčanu niti na način koji se može smatrati nadomjestkom novca. Skromna uspomena (dar) i osvježenje nakon davanja krvi prihvatljivi su za dobrovoljno davalaštvo krvi. Dobrovoljni darivatelji krvi je posredan, aktivan sudionik u liječenju bolesnika, tj. on je aktivna veza između zdravog dijela društva i bolesnika.
Na području Općine Križ dana 25.10. organizirana je podjela priznanja darivateljima sa 100 davanja Korman Ivan, 75 Hršak Dragan, 50 davanja Rupčić Drago, 30 davanja Kostanarević Boris, 20 Turčinović Suzana, 10 davanja Sanković Siniša i Jareš Mateja, te prva davanja Bakran Božidar i Marina Pranjić Dokmanić, posebnu zahvalu za završno priznanje dobile su Tepeš Ljubica(47) i Zlatica Derežić(55) priznanja darivateljima uručio je zamjenik načelnika Općine Križ Zlatko Hrastić, te volonterkama Štefici Kantura, Mirjani Paher i Vlasti Jalžečić za doprinos i pomoć kod rada s darivateljima uručio je ružu te im se zahvalio za dosadašnji rad. Dodjeli su prisustvovali i predsjednik Općinskog društva Crvenog Križa Tomo Blažinović, i predsjednik Mjesnog društva Crvenog križ Novoselec Damir Bulka.

U Općini Kloštar Ivanić je također održana dodjela priznanja darivatelji koji su krv darovali 125 puta Vlado Golub, Kljak Vladimir sa 100 davanja, Popović Vinko za 50, Kranjčina Ivan za 40, Kranjčina Ivana za 20 davanja, Kelin Filip 10, Vincek Valentina 5 puta darovanu krv te za prvo davanje Bošnjak Zdravko. Zahvale za završna darivanja dobili su Tupek Josip(101), Kamenščak Vlado(104), Jandrijević Petar(104). Također su se zahvalili i volonterkama Đurđici Grganja, Anuša Krešo, ispred ODCK priznanje je primila i Ana Stilinović .
Za područje Grada Ivanić – Grada dana 29.10. je održana dodjela priznanja i nagrada dobrovoljnim darivateljima krvi u Spomen domu A.Vulinca. Priznanja su preuzeli Jakčin Tomo, Mikac Renato i Ivan Štimac sa 100 davanja, Jagar Josip 75 davanja, za 50 puta darovanu krv Jagar Čedomir i Fusek Renato, za 40 Golner Tihomir, 30 Delinić Ivan, 10 davanja Ida Puntarić, 5 Duž Antonia, za prvo davanje zahvalu su primili Ivona Hodak i Badalić Jura. Na dodjelu su prisustvovali i neki od volontera koji rade na akcijama davalaštva Franjo Horčićka i Ivanka Biškup, koji su također dobili prigodne poklone te djelatnik GDCK Ivanić – Grad Stjepan Fabijanić za doprinos u održavanju i organizaciji akcija. Poklon i buket cvijeća dobila je i ravnateljica Ivana Bajt . Zahvalnice i priznanja darivateljima dodijelio je gradonačelnik Javor Bojan Leš.
Na sva tri područja obišla su se groblja te su se popalili lampaši za sve preminule darivatelje i volontere
Na županijskoj razini dodjela je organizirana na području grada Jastrebarsko u banket centru Princess za muške darivatelje s 50 davanja Jagar Čedomir, Kondres Darko, Miroslav Šlopar, Ded Damir, Dalibor Sračić, Rupčić Drago, sa 75 davanja Josip Jagar, Hršak Dragan, Levak Stjepan,sa 100 davanja Jakčin Tomo, Renato Mikac, Ivan Štimac, Korman Ivan, Slišković Nikola, Kljak Vladimir, Vladimir Klanc
, za 125 davanja Vlado Golub, te darivatelji sa završnom zahvalnicom Bakran Čedomir, Kosanović Stevo, Tupek Josip, Kamenščak Vlado, Jandrijević Petar. Ispred Grada Ivanić – Grada bio je zamjenik gradonačelnika Željko Posilović, ispred općine Križ zamjenik načelnika Zlatko Hrastić, ispred općine Kloštar Ivanić zamjenik načelnika Branko Šafran, predstavnici GDCK Ivanić – Grad Ivana Bajt, Stjepan Fabijanić, Ksenija Kranjčina, te novinarka Obiteljskog radija Ivanić Vesna Gregčević Jelica.
U povodu Dana darivatelja krvi, Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović dodijelila je odlikovanja dobrovoljnim darivateljima krvi za njihovu plemenitu aktivnost darivanja krvi i krvnih sastojaka u 2017. godini. Red Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske primilo je 137 darivatelja i to muškarci koji su darovali krv više od stotinu puta, te žene koje su krv darivale više od 75 puta. S našeg područja odlikovanja su primila 4 darivatelja i to:Zlatko Horvat, Ivica Turčinović, Josip Tupek i Poje Mijo.

Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom, za izniman doprinos u humanitarnom djelovanju prije, za vrijeme i nakon Domovinskog rata, promicanje moralnih društvenih vrednota, te izgradnju i razvitak odnosa Republike Hrvatske s drugim zemljama, odlikovan je dr. Josip Jelić, predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.
Izvršni predsjednik HCK Robert Markt odlikovan je Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske, za osobite zasluge u humanitarnom radu i djelovanju te promicanju moralnih i društvenih vrednota.

Uručujući odlikovanja Predsjednica Republike zahvalila je Crvenom križu što je ovu godinu posvetio skrbi za starije stanovnike, te one slabijeg imovinskog stanja koji su često daleko od gradova s organiziranim sustavom socijalne skrbi. „Time se u potpunosti ostvaruje krilatica Crvenog križa ‘Mi vidimo ljude’ koja bi trebala biti krilatica svakog društva koje humano promišlja svoju budućnost“, kazala je predsjednica Grabar-Kitarović dodavši kako je briga za najranjivije, briga za stvaranje snažnog društva u kojem se građani osjećaju sigurno i zbrinuto, bez obzira na svoje imovinsko stanje.

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za plemenitu i humanitarnu aktivnost darivanja krvi i krvnih sastojaka u 2018.g. za više od stotinu puta za muškarce, odnosno više od sedamdeset pet puta za žene, a u prigodi Dana dobrovoljnih darivatelja krvi u Republici Hrvatskoj, Predsjednica Republike odlikovala je 148 dobrovoljnih darivatelja krvi. Naši darivatelji Vladimir Kljak, Vlado Kamenščak, Marijan Filipović, Zlatko Pajk, Nikola Slišković i Dragoljub Kušić koji su krv darivali sto i više puta primili su priznanja u Uredu Predsjednice
Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović odlikovala je dobrovoljne darivatelje krvi Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske te dodijelila Povelje Republike Hrvatske Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu i Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti duh“.
„Prilikom svih dosadašnjih dodjela kao i danas, uvijek me posebno veseli vidjeti ovako veliki broj odlikovanih. To svjedoči kako u našoj Domovini postoji veliki broj ljudi koji su spremni tako često bez ikakve obveze darovati svoje vrijeme i energiju za dobrovoljno darivanje krvi“, kazala je Predsjednica istaknuvši kako je to slika našeg društva onakvog kakvo ono doista jest: solidarno i složno kad trebamo pomoći jedni drugima.
Istaknula je i veliku ulogu Crvenog križa Hrvatske zahvalivši im na humanitarnom radu i brizi za sve stanovnike naše Domovine. Dodjeljujući Povelju Republike Hrvatske Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu, Predsjednica je njihov rad ocijenila nezamjenjivim u složenom procesu prikupljanja krvi, njezine obrade i daljnje upotrebe u medicinske svrhe. „Posebno vam zahvaljujem na motivaciji stanovništva kako bi potaknuli one neodlučne na darivanje krvi, a da ste u tome uspješni govori i ovako veliki broj naših darivatelja na koje smo doista iznimno ponosni“, kazala je.
Izrazivši zadovoljstvo što na dan obilježavanja Međunarodnog dana djeteta dodjeljuje Povelju Republike Hrvatske Klinici za očne bolesti Kliničke bolnice „Sveti Duh“ , Predsjednica im je čestitala na uspjehu te na pokretanju inicijative za prevencijom i pravodobnim pregledima djece kako bi od malena mogli očuvati svoj vid.

Na svečanoj sjednici Skupština GDCK Ivanić – Grad 19.12. su dodijeljene nagrade učenicama Osnovne škole braće Radića Kloštar Ivanić za likovne i literarne radove na temu dobrovoljnog darivanja krvi.
Za literarni rad:
 Prvo mjesto osvojila je Dora Tomić Babić i Franka Sloup za rad „Kap života“, nagradni bon 300 kn
 Drugo mjesto Dejan Balug za rad „Hvala ti“nagradni bon 200 kn
 Treće mjesto Emanuel Opačak za rad „Dragi dobrovoljni darivatelju krvi“ nagradni bon 100 kn

U kategoriji likovnih radova
 Prvo mjesto osvojila je Marko Orehović, nagradni bon 200 kn
 Drugo mjesto Alen Sekulić nagradni bon 150 kn
 Treće mjesto Ante Dolić, nagradni bon 100 kn
VI.

ZAŠTITA ZDRAVLJA I PROMOVIRANJE ZDRAVIH NAVIKA ŽIVLJENJA

Gradsko društvo Crvenog križa u svoje području rada uključuje zaštitu zdravlja, prosvjećivanjem i osposobljavanjem građanstva sa svrhom očuvanja i unapređenje zdavlja.
U “Tjednu borbe protiv TBC i ostalih plućnih bolesti” organizirane su aktivnosti sa svrhom da se podsjeti na stalnu prisutnost TBC-a kod nas i ljudi potaknu na solidarnost. Upravo stoga Crveni križ u suradnji sa zdravstvenim i prosvjetnim službama nastojao je djelovati na tom području koristeći i sredstva javnog priopćavanja. Provedene su aktivnosti kroz predavanja u školama, posjete bolesnicima, upriliče.
edukativno oglasni punktovi, izložbe radova na temu TBC, izrada literarnih i likovnih radova, radio emisije, napisi u lokalnom tisku, uprilićeni “kutići Crvenog križa” i izrađeni leci.
U svezi ovisnosti o drogama, borbe protiv alkoholizma i pušenja i borbe protiv AIDS-a, Gradsko društvo Crvenog križa organiziralo je predavanja, literarne radove, radio emisije, napise u lokalnom tisku.
Osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći.
Crveni križ provodi osposobljavanje mladih HCK za znanje iz prve pomoći i ekipa podmlatka iz prve pomoći.
CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJ “UVIJEK TU”
Centar za psihosocijalnu pomoć i podršku “Uvijek tu” projekt je Gradskog društva Crvenog križa Ivanić- Grad, financiran iz vlastitih sredstava, proračuna Grada Ivanić Grada i Zagrebačke županije. Centar je na financiranje prijavio nekoliko projekata koje bi izvodio, ali financijska konstrukcija je dovoljna samo za savjetodavni rad te medijsku promociju Centra.
Projekti Centra su:

· Savjetovalište za prevenciju ovisnosti
· Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj
· Edukacija savjetodavaca Zagrebačke županije
· Trening socijalnih vještina
· Psihosocijalni tretman učenika s poremećajima u ponašanju
· Pomoć u učenju
· Integralna metoda u radu s predškolskom djecom
· Trening roditeljskih vještina
· Nasilje u adolescentnim vezama
·Bolnica za igračke
·Uređenje prostorija Centra za psihosocijalnu pomoć i podršku „Uvijek tu“.

Savjetovalište broji savjetodavatelje različitih profila (učitelje, pedagoge, socijalne pedagoge, socijalne radnike, psihologe, liječnike itd.) Neki savjetodavatelji djeluju aktivno, neki pasivno (ovisno o broju klijenata te privatnih obaveza).

AKTIVNI SAVJETODAVCI PASIVNI SAVJETODAVCI
Petra Oreški , učiteljica razredne nastave Višnja Božić Kušar, učiteljica razredne nastave
Marijana Gazić – učiteljica razredne nastave Maja Celinić, logoped
Irena Haman – učiteljica razredne nastave Kristina Krajnović Gorčan, psiholog
Bernarda Krnić, dr. medicine, spec.školske medicine, dječji i adolescentni integrativni psihoterapeut Sara Sabolić, dr. medicine
Anamarija Čičak, socijalna radnica Filip Zajčić, psiholog
Maja Romanić, socijalni pedagog
Natalija Zovkić, učiteljica razredne nastave
Lidija Cerovečki, učiteljica razredne nastave
Maja Zetin, učiteljica razredne nastave
Kristina Rešetar, učiteljica razredne nastave
Danijel Bunjevčević – socijalni pedagog
Marko Kirin – socijalni pedagog

Koordinatorica Centra je Maja Romanić, mag.socijalne pedagogije.
Prikaz rada Savjetovališta za prevenciju ovisnosti i Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj

Broj klijenata koji su bili uključeni u rad oba Savjetovališta tijekom navedenog razdoblja, obzirom na spol i dob, prikazati će se tablično (Tablica 1, Tablica 2).

Tablica 1. Savjetovalište za prevenciju ovisnosti

DOB MUŠKI SPOL ŽENSKI SPOL
Mlađi od 14.g 0 0
Od 15. do 21.g 0 0
Stariji od 21.g 0 0
Tablica 2. Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

DOB MUŠKI SPOL ŽENSKI SPOL
Mlađi od 14.g 12 9
Od 15. do 21.g 1 0
Stariji od 21.g 0 0

Savjetovalište za prevenciju ovisnosti tijekom 2019.godine nije imalo klijenata.
Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj tijekom 2019. godine imalo je ukupno 12 klijenata muškog spola u dobi do 14. godine, 1 klijent stariji od 15 godina te 9 klijentica ženskog spola u dobi do 14. godine.

Ukupan broj klijenata u oba savjetovališta je 22, od čega je bilo 13 osoba muškog spola, te 9 osoba ženskog spola. Od ukupnog broja muških klijenata (13), 2 klijenta uključena su u savjetodavni rad, a ostali u pomoć u učenju. Od ukupnog broja ženskih klijentica (9), 1 klijentica uključena je u savjetodavni rad, a ostale u pomoć u učenju.

Većina klijenata u oba Savjetovališta upućena je od strane liječnika, osnovnih i srednje škole, Centra za socijalnu skrb Ivanić-Grad ili se roditelji djece koja iskazuju određene teškoće samoinicijativno jave koordinatorici Centra.
Najveći broj klijenata su osobe do 14. godina, muškog spola te u Savjetovalište dolaze zbog pomoći u učenju.
Od ukupnog broja klijenata njih 11 je s područja Ivanić Grada (centar grada), 3 je s područja Kloštar Ivanića te 8 s područja Posavskih Brega.
U 2019.godine, ukupno je odrađeno 723 savjetodavnih sati, od kojih je 20 odrađeno u dežurstvu od siječnja do ožujka 2019. godine Također, odrađeno je 10 sati supervizijskih sastanaka koji su održavani jednom mjesečno.

Provedene aktivnosti kroz navedeno razdoblje

Tijekom 2019. godine održano je 10 supervizijskih sastanaka. Na održanim supervizijskim sastancima savjetodavatelji su izmjenjivali iskustva u radu s klijentima, međusobno se konzultirali u radu s pojedinim klijentima kako bi im pružili adekvatan tretman te se dogovarali o rasporedu dežurstava i broju novih klijenta.

Studentice 3. godine preddiplomskog studija socijalnog rada, Anamarija Sertić i Lucija Bašnec, u razdoblju od 5.11.2018. do 1.2.2019. godine u Centru odrađuju terensku praksu iz kolegija „Osnove savjetovanja“, od čega moraju minimalno 24 sata odraditi u pojedinoj ustanovi. Cilj terenske prakse je da se studenti socijalnog rada upoznaju s različitim tipovima savjetodavnog rada. Studentice su odradile sve zadane praktične zadatke, odradile individualni razgovor kako bi se upoznale s radom Centra, upoznate su sa strukturom klijenata i profesijom savjetodavatelja te su prisustvovale inicijalnom razgovoru, individualno su odlazile na satove pomoći u učenju kod savjetodavateljica kako bi vidjele rad s djecom koja imaju teškoće u učenju i /ili iskazuju neke probleme u ponašanju te su prisustvovale supervizijskim sastancima. Svoj praktični rad bilježile su dnevnikom rada koji je na kraju odrađene prakse pregledan i potpisan od strane koordinatorice Centra.

U siječnju je uređenje prostora Centra bilo pri kraju, što je bilo omogućeno projektom Zagrebačke županije. Volonteri Crvenog križa osvježili su bojom zidove Savjetovališta, kupljen je sav materijal i pribor za ugodan i kvalitetniji boravak u uredu prilikom održavanja pomoći u učenju i savjetodavnog rada. Od ukupnog broja traženih sredstava (7.748,73 kune), projektom su osigurana sredstva u iznosu od 4.000,00 kuna, a o provedenom projektu Zagrebačkoj županiji podneseno je izvješće.
U veljači, zbog velikog broja odrađenih sati s klijentima, održan je sastanak s ravnateljicom Crvenog križa, Ivanom Bajt kako bi se dogovorilo oko mjesečne satnice rada Savjetovališta, broja klijenata te alternativnih načina financiranja rada Savjetovališta. Dogovoreno je kako se ukida dežurstvo srijedom, otvoren je novi način primanja zahtjeva u tretman Savjetovališta i to putem elektroničke pošte: cksavjetovaliste.ivanicgrad@gmail.com. Dogovoreno je kako savjetodavaoci svoj rad ograničiti na dva sata tjedno po klijentu, zbog velikog broja klijenta (osim ako rad s klijentom zahtjeva veći tretmanski opseg rada). Također, dogovoreno je kako će se preispitati svi klijenti i njihova daljnja potreba za radom u Savjetovalištu, posebice ukoliko je prošao duži vremenski period rada s istim klijentima.

Tijekom ostalih mjeseci 2019. godine, rad Centra nastavio je kontinuiranim tokom uz redovit i aktivan rad svih savjetodavatelja i klijenata. Koordinatorici Centra, putem e- maila, javile su se dvije osobe za rad u Centru, no zbog manjka financijskih sredstava o uključivanju novih savjetodavatelja će se odlučiti početkom nove školske godine 2019./2020. kada će se znati točan broj klijenata.
U rujnu su dugogodišnje savjedovateljice Marijana Gazić i Irena Haman odlučile su prestati s radom u Centru, te su se za rad javile učiteljice razredne nastave Kristina Rešetar, Maja Zaetin i Ivana Pilčik. Maja Zetin i Kristina Rešetar su, zbog uključivanja novih klijenata, krenule s pružanjem pomoći u učenju, a Ivana Pilčik nije bila uključena u pružanje pomoći u učenju jer za time nije bilo potrebe. Preispitane su potrebe nastavka rada s dugogodišnjim klijentima kako bi se otvorila nova mjesta i mogućnost rada s novim klijentima sukladno njihovim potrebama.

U rujnu, listopadu i studenom 2019. godine, socijalni pedagozi Daniel Bunjevčević i Marko Kirin, proveli su projekt „Trening socijalnih vještina“ u dvije osnovne škole za učenike četvrtih razreda, u Osnovnoj školi Posavski Bregi i Osnovnoj školi Dure Deželića.
Učenje i uvježbavanje socijalnih vještina u programu socijalnih vještina ostvaruje se radioničkim oblikom rada. Svaka radionica obrađuje jednu vještinu (empatija, suradnja, prihvaćanje, prepoznavanje i iskazivanje emocija, kontrola ljutnje, rješavanje problema itd.), a ukupno se provodi 45 radionica u prvom obrazovnom razdoblju. U OŠ Posavski Bregi radionice se provode u dva četvrta razreda (ukupno 31 učenik) te u OŠ Đure Deželića u jednom razredu (ukupno 20 učenika). Ovaj projekt važan je preventivni program koji učenike uči savladavanju osnovnih socijalnih vještina koje koriste u socijalnim odnosima u školi, ali i kod kuće. Razvijene socijalne vještine preveniraju pojavu raznih teškoća u ponašanju koje mogu imati ozbiljne posljedice u kasnijem razvoju djeteta. Ukupno je provedeno 11 radionica u rujnu, održana su 3 roditeljska sastanka, 18 radionica u listopadu te 16 radionica u studenom.

U prosincu Centar je zaprimo nekoliko novih upita roditelja za uključivanje djece u pomoć u učenju, no zbog popunjenih kapaciteta savjetodavatelja te ograničenja odrađenih sati, klijenti su uvršteni u listu čekanja te će čim se otvori novo mjesto, biti uključeni u pomoć u učenju.
KLUB OSOBA S INVALIDITETOM “DUGA”
MATERIJALNI I KADROVSKI UVJETI
Što se tiče materijalnih uvjeta rada, oni su u glavnini ostali isti i ne donose neke važnije izmjene.
Druženja/susreti su organizirani u prostoru „kućice“ četvrtkom između 16.30 i 20.00 sati. Od početka kalendarske godine susreti su organizirani jednom tjedno i takav se ritam poštuje sve do danas. Prijevoz je organiziran od strane GDCK IG.
Prostor je opremljen adekvatnim namještajem te je sada prostor konačno u cijelosti prilagođen za susrete većeg broja ljudi koji se u njemu bave raznim aktivnostima.
U klubu je kroz proteklu godinu došlo do promjene voditelja. U lipnju 2019. god. Petra Liber odlazi sa mjesta voditelja, a od rujna 2019. god. na mjesto voditelja dolaze Ivana Lenardić i Sanja Emm.
Klub broji 16 članova. Kroz proteklu godinu 3 člana su napustila Klub,a dva nova člana su se pridružila.
Početkom rujna 2019. godine radu kluba pristupaju volonteri Jan Carević i Marta Hlevnjak, a u radu kluba i dalje sudjeluje volonter Daniel Hanžek
TIJEK RADA
Tijekom ovog perioda održane su 32 radionice/susreti u izdvojenom prostoru Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad poznatijem kao „kućica“.
Kazališna skupina Duga održavala je svoje probe tijekom svakog druženja/susreta od siječnja do svibnja. Ukupno 15 proba, svaka u trajanju od 1 sata.
S igrokazom “Čudna bolest” nastupili smo na spomenutom festivalu u svibnju 2019. godine.
Gradsko društvo Crvenog Križa Ivanić-Grad, Grad Ivanić-Grad, Općina Kloštar Ivanić i Općina Križ omogućile su ljetovanje za nekoliko članova kluba.
Organizirana je jedna radijska emisija u programu Obiteljskog radija Ivanić tijekom godine.
Kao i svake godine uključili smo se u program Uskršnjeg sajma, Bučijade i Božićnog sajma u Ivanić-Gradu te je klub sudjelovao u izložbeno prodajnom programu ovih manifestacija.

Sudjelovanje na sajmovima se volontiralo:
 Uskršnji sajam ( 3 sata ) – sudjelovali su: voditelj i dva volontera
 Bučijada ( 6 sati ) – sudjelovali su: dva voditelja i dva člana
 Božićni sajam ( 4 sata ) – sudjelovali su: dva voditelja i dva člana

Ukupno je odvolontirano 13 sati na sajmovima, a volonteri su odvolontirali i 87 sati na druženjima

PROJEKTI I SUDJELOVANJA:
Uskršnji sajam TZ Ivanić-Grad – 13. travnja 2019.
F=M 2019. – 23. svibnja 2019.
Radio emisija “Razlike nisu važne” – 30. svibnja 2019.
Bučijada – 05.listopada.2019.
Božićni sajam – 14.prosinca.2019.
Unutar Kluba djeluje i dramska sekcija koja je nastupala na:
18. Festival jednakih mogućnosti (FM) s kojom su nastupili 23.05. u Zagrebu na Trgu bana Jelačića. Predstavili su se sa igrokazom „Čudesna bolest“ sa kojim su nastupale: Ksenija Pavković, Snježana Dronjić i Marijana Bagarić.
Festival jednakih mogućnosti (F=M) je tradicionalna međunarodna manifestacija urbane kulture čiji program izvode osobe s invaliditetom, s drugim glazbeno-scenskim i likovnim umjetnicima. Održava se na ulici gdje svaki prolaznik može pogledati program i uvjeriti se u njihova djela kojima, poput drugih umjetnika, postižu visoku umjetničku vrijednost i zadivljuju publiku. Svojom originalnom formom i programskom koncepcijom, potkraj svibnja na središnjem gradskom trgu, Festival već punih petnaest godina obogaćuje kulturnu i turističku ponudu u gradu Zagrebu, te pozitivno utječe na razvoj društvene svijesti o invaliditetu, kojeg mnogi nepravedno izjednačavaju s nesposobnošću. Svrha Festivala je predstavljanje stvaralačkih mogućnosti izvođača programa, šireći poruku da i osobe s invaliditetom trebaju uživati ista prava i obveze poput drugih građana.
Na trodnevnom uličnom festivalu nastupa preko 900 izvođača iz zemlje i inozemstva, od kojih oko 600 osoba s invaliditetom. Festival se sastoji od glazbeno-scenskog, likovnog, filmskog, edukacijsko-rekreacijskog i sportskog programa.
Kao što Njemačka poslovica kaže:
-Ljubavne boli su slatke ali se teško liječe.
Tako i mi imamo Čudnu bolest.

UNIŠTAVANJE AMBROZIJE “ZA GRAD BEZ AMBROZIJE” “ZA ŽUPANIJU BEZ AMBROZIJE”

Svrha projekta „Uništavanja ambrozije“ je ublažiti posljedice utjecaja ambrozije na zdravlje ljudi.
Ciljevi projekta koji su postignuti:
• smanjena koncentracija peluda u zraku u vrijeme cvatnje (kasno ljeto i jesen)
• lociranja i kartiranja ambrozija
• uništavanje i uklanjanje ambrozije u skladu s osiguranim financijskim sredstvima
• ostvarena edukacija građana putem javnih tribina, radio emisija, letaka, plakata, pamtilica, izložbi i radionica

Ambrozija raste svugdje: kao korov u kukuruzu, krumpiru, soji, šećernoj repi, duhanu, uz puteve, vodotoke, željezničke pruge, nasipe, na neobrađenim poljima, zapuštenim vrtovima.
Klub mladih uništava ambroziju na javnim gradskim i javnim županijskim površinama, a građani su se uključili u akciju sprečavanja širenja ambrozije na privatnim posjedima.
Prema procjenama i preliminarnim rezultatima velike epidemiološke studije koja je provedena na području Zagrebačke županije više od 15 % stanovništva ima neki oblik manifestacije alergijskih bolesti. Danas svaki 10 stanovnik Zagrebačke županije osjeća djelovanje peluda ambrozije. Rezultati praćenja kretanja koncentracije peluda u Zagrebačkoj županiji od 2003. do 2006. godine pokazuju daleko najveću koncentraciju ambrozije upravo na području Ivanić – Grada, koja se postupno smanjuje.
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić – Grad s problematikom uništavanja ambrozije bavi se od 2004. godine
U realizaciji učestvovali su: Klub mladih Crvenog Križa “Dabar”, terenske jedinice Crvenog križa, Komunalna služba pri Gradskoj upravi Ivanić – Grad, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Komunalni redar, Komunalni centar d.o.o. Ivanić – Grad, Hrvatske vode, Hrvatska vodoprivreda, Hrvatske ceste, osnovne škole u Ivanić – Gradu, te srednja škola u Ivanić – Gradu, građani.
Sve materijale smo distribuirali u osnovnim školama na području Otoka Ivanića, te po svim vrtićima na istom području.
Snimanje stanja na terenu radile su mobilne terenske jedinice koje su bile sastavljene od članova terenskih jedinica CK, mladih i volontera CK. Postavljanje plakata, uništavanje ambrozije, mobilne terenske jedinice radile su u srpnju, kolovozu i rujnu.

Realizacijom ovog projekta doprinijeli smo smanjenju koncentracije peluda u zraku te korovne biljke, ali i sprečavanju teritorijalnog širenja biljke. Time smo smanjili negativno djelovanje peluda ambrozije na zdravstveno stanje stanovništva te upoznali mlade i građane sa štetnošću, izgledom i načinima uništavanjima ambrozije, a ujedno ih motivirali za njezino uništavanje otkupljujući ambroziju od njih.
Postigli smo glavni cilj projekta koji je bio edukacija i uništavanje ambrozije. Zbog uspješnosti ovog projekta, educiranosti učenika, učitelja, građana, te velike masovnosti i zainteresiranosti građana za otkup ambrozije predlažemo da se s realizacijom projekta nastavi i sljedećih godina.
Prva pomoć za vozače
Osposobljavanje kandidata za vozače vozila na motoni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi, Hrvatski Crveni križ organizira i provodi na osnovi članka 2 Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon iz nastavnog predmeta pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi (NN 06/05).
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić Grad organizira osposobljavanje za jednu auto škole s područja našeg Grada – Auto škola «Peta brzina».
U promatranom razdoblju osposobljeno je ukupno 78 kandidat kroz 9 tečaja.
Klub osoba s dijabetesom „Za bolji život”
Klub osoba s dijabetesom osnovan je 24.02.2009. godine. Osnivanje Kluba proizašlo je iz akcija preventivnih mjerenja koje su Crveni križ Ivanić-Grad i Salvus d.o.o. provodile tijekom cijele 2008. godine.
Na osnivačkoj Skupštini bilo je prisutno 60 osoba, gdje je dogovoren službeni naziv Kluba “Za bolji život”.
Ciljevi Klub: rano otkirvanje šećerne bolesti kroz preventivna mjerenja, edukacija oboljelih kroz stručna zdravstvena predavanja, stalna organizirana mjerenja šećera ukrvi i tlaka za članove Kluba, povremeno mjerenje šećera u krvi i tlaka građanima – prevencija, organizacija izleta, sportskih i društvenih aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o zdravom načinu života, suradnja s medijima, drugim udrugama i inastitucijama radi podizanja kvalitete života.
Provoditelj programa – Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad, Udruga umirovljenika Ivanić-Grad, Salvus d.o.o. i patronažna služba Doma zdravlja Zagrebačke županije.
Preventivna mjerenja šećera u krvi na četri destinacije:
– Ivanić-Grad, Dom umirovljenika – prvi ponedjeljak u mjesecu,
– Kloštar Ivanić, Pučki dom Kloštar Ivanić – druga srijeda u mjesecu,
– Križ, Pučki dom Križ – vezano uz akcije davalaštva krvi,
– Posavski Bregi, Ljekarna Švaljek – prvi petak u mjesecu
Aktivnosti na prevenciji dijabetesa
SIJEČANJ:
• Redovna mjesečna mjerenja guk-a i tlaka na 4 lokacije prema dogovorenom rasporedu
– Mjerenja se održavaju: Domu zdravlja Ivanić-Grad, Ljekarna Švaljek Posavski Bregi, Pučki Dom Kloštar Ivanić, Pučki Dom Križ (prilikom redovnih akcija davanja krvi)
• 24.01.2019. održan sastanak Odbora Kluba – dogovorene smjernice rada za prvu polovicu 2019. godine.
• Otvorena Facebook stranica Kluba osoba sa dijabetesom „Za bolji život“ i početak promocije preko društvene mreže.

VELJAČA:
• Održana redovna mjerenja na 4 lokacije
• 14.02.2019. – promocija Kluba povodom Valentinova – prodajni štand
• 22.2. 2019. članovi Kluba gostovali na godišnjoj Skupštini Udruge dijabetičara Grada Popovače.

OŽUJAK:
• Redovna mjerenja na 4 lokacije
• 8.3.2019. promocija Kluba povodom Dana žena – prodajni štand
• 9.3.2019. sudjelovanje na godišnjoj dodjeli nagrade VAM, u organizaciji Udruge Sve za Nju.
• 20.3.2019. Sastanak odbora Kluba – dogovorene smjernice aktivnosti povodom obilježavanja 10 godina rada Kluba.
• 24.3. 2019. predstavljen program obilježavanja obljetnice Kluba pod nazivom: „Naših prvih 10 godina“. Program je predstavljen na Obiteljskom radiu Ivanić, a tom prigodom je gostovala Zrinka Mach, predsjednica Hrvatskog Saveza dijabetičkih udruga.
• 29.3.2019. održano predavanje na temu: „Dijabetičko stopalo“, predavač dr. Anica Badanjak, spec. internist – endokrinolog, dijabetolog sa Sveučilišne klinike „Vuk Vrhovac“.

TRAVANJ:
• Redovna mjerenja na 4 lokacije
• 2.4.2019. Sastanak Odbora Kluba – realizacija aktivnosti povodom obilježavanja 10 godina rada Kluba.
• Promotivno prodajni štand u centru Grada povodom blagdana Uskrsa – prezentacija artikala koje izrađuju naše članice,
• Sudjelovanje 4 člana Kluba na Kongresu osoba sa šećernom bolešću (4.4. – 7.4.2019,Tučepi)
• 13.4. 2019. organiziran izlet za članove u Požegu i Lipik – sudjelovalo 50 izletnika
• 14.4.2019. članovi Kluba sudjelovali svojim rukotvorinama na izložbi Udruge Prijatelji Kloštra posvećenoj blagdanu Uskrsa.
• 19.4.2019. sudjelovanje naših članova na manifestaciji „Šetnja moslavačkim krajem“ u organizaciji Udruge dijabetičara Popovača.
• 29.4.2019. – održana redovna Skupština Kluba. Na Skupštini je dan izvještaj o radu Kluba u 2018., i izglasan plan o radu i financijski plan za 2019.
• 29.4.2019. predavanje na temu: „Tehnologija i dijabetes“, predavač Davor Skeledžija, aktivist i promotor prava osoba sa šećernom bolešću

SVIBANJ:
• Redovna mjerenja guk-a i tlaka,
• 2.5.2019. Sastanak Odbora Kluba – realizacija aktivnosti i priprema za Svečanost obilježavanja 10. godišnjice rada Kluba.
• 2.i 3.5.2019. održane dvije radionice i edukativna predavanja u Srednjoj školi „Ivan Švear“ na temu: „VAŽNOST ZDRAVE PREHRANE KOD MLADIH – PRETILOST I DIJABTES TIP2“ – nastavak projekta kojeg provodimo od 2017. godine u osnovnim i srednjoj školi na našem području.
• 5.5.2019. sudjelovanje u radio emisiji „Tko, što zašto…“ na Obiteljskom Radiu Ivanić – gošća je bila Ljiljana Vukota, voditeljica Centra za psihološku pomoć Udruge „Sve za Nju“- tema: „Prevencija kroničnih bolesti i odgovornost za vlastito zdravlje“
• 10.5.2019. Svečana skupština i svečanost obilježavanja 10 godina rada Kluba. Održano u restoranu „Ivanićanka“ sa brojnim gostima. Podjela zahvalnica zaslužnim članovima i organizacijama koji aktivno podržavaju aktivnosti Kluba.

LIPANJ:
• Redovna mjerenja na 4 lokacije
• Revidiranje članstva Kluba
• Povodom dana Grada naši članovi sudjeluju na manifestaciji „Dan Grada“ svojim promotivnim štandom
• Završetak aktivnosti za prvu polovicu godine

SRPANJ I KOLOVOZ – PAUZA – ne radimo preventivna mjerenja guk-a i tlaka.
RUJAN:
• Redovna mjerenja na 4 lokacije
• 5.9.2019. – Sastanak Odbora Kluba – smjernice rada Kluba do kraja 2019. godine.
• Izdan program rada i financijski plan za 2020. godinu.
• 27.09.2019. održano predavanje na temu: „Kako se osjećati dobro uz klimatske i vremenske promjene“, predavač dr. Marija Virić Orešković, spec. Pulmolog.
• 28.9. 2019. odlazak na izlet pod nazivom „Baština i ljepote Zagorja“ – posjetili smo Kumrovec i Stubički kraj – ukupno sudjelovalo 50 izletnika.

LISTOPAD:
• Redovna mjerenja prema godišnjem planu
• 5. i 6.10.2019. sudjelovanje članova Kluba na tradicionalnoj Bučijadi. Članovi Kluba prezentirali su svoje proizvode.
• 10. – 13. 10. 2019. sudjelovanje dvije članice na edukativnoj radionici na Sljemenu u organizaciji Hrvatskog Saveza dijabetičkih udruga.

STUDENI:
• Redovna mjerenja prema godišnjem planu
• Obilježavanje Dana dijabetičara (14.11.2019.) u prostoru male dvorane Pučkog otvorenog učilišta pod nazivom „Dan za zdravlje“. Akcija mjerenja guk-a, tlaka, zasićenosti kisikom, lipidnog profila i stupnja uhranjenosti bila je otvorena za sve zainteresirane posjetitelje, a proveli su je patronažne sestre Patronažne službe, ispostava Ivanić-Grad, studenti Visoke škole Ivanić-Grad i volonteri Kluba. Uz akciju mjerenja organizirana je tombola i promotivni štand Kluba i vođene vježbe uz stručno vodstvo fizioterapeuta.
• 14.11.2019. održano predavanje na temu: „Obitelj i bolesnik“ i projekcija filma „Safely in the Rainbow“
• Od 30.11. – do 21.12.2019. promotivni štand na glavnom trgu u Ivanić-Gradu kroz sve 4 adventske subote – prodajni štand.

PROSINAC:
• Redovna mjerenja prema godišnjem planu
• 1.12.2019. sudjelovanje naših članova na obilježavanju adventa u Kloštar Ivaniću.
• Volonteri Kluba su tri subote u prosincu i na Božićnom sajmu bili aktivisti i svoje proizvode prezentirali u centru Grada. Aktivno su bili uključeni u program povodom obilježavanja Božića u Ivaniću i sudjelovali su na svim predviđenim događajima na otvorenom.
• Članovi Kluba bili su gosti na božićnim domjencima prijateljskih udruga
• 7.12.2019. – Božićno druženje u organizaciji Udruge Treća dob u Restoranu Ivanićanka za zainteresirane članove Kluba.
KRATKI REZIME
Klub djeluje od 2009. godine kao sastavni dio Gradskog društva Crvenog križa Ivanić-Grad. Inicijativa za pokretanje rada Kluba potekla je od djelatnika tvrtke Salvus d.o.o. i ravnatelja CK Ivanić-Grad uz podršku Gradskog društva umirovljenika Ivanić-Grad i Patronažne službe Doma zdravlja Ivanić-Grad. Klub ima svoju Skupštinu i predsjedništvo. Održava godišnje Skupštine i radi po zacrtanim ciljevima svog Pravilnika o radu. Naše aktivnosti su vrlo razgranate. Održavamo preventivna mjerenja guk-a i tlaka na četiri lokacije na mjesečnoj bazi. Datumi mjerenja su unaprijed određeni i štampani u obliku džepnih kalendara za sve naše članove i simpatizere.
U 2019. godini odrađeno je 1102 mjerenja guk-a putem redovnih i vanrednih akcija mjerenja.
Uz redovna mjerenja sudjelujemo na raznim akcijama lokalnog i županijskog karaktera. Aktivni smo sudionici i raznih manifestacija i tada se ističemo sa preventivnim mjerenjima i prodajom ukrasa i predmeta koje izrađuju naši članovi.
U 2019. godini organizirali smo uz redovna preventivna mjerenja i niz akcija i predavanja lokalnog i županijskog karaktera. Tako smo bili aktivni sudionici Dana Grada, Bučijade, Božićnog sajma, organizirali smo predavanja i izlet za zainteresirane članove….. Posjećujemo druge, nama prijateljske Udruge, njegujemo dobre odnose i kroz druženja dolazimo do novih ideja i širenja naših aktivnosti.
Posebnu pažnju posvetili smo obilježavanju 10 godina rada Kluba. Uz obljetnicu imali smo konstantne aktivnosti kroz ožujak, travanj i svibanj 2019. godine, a završnica obljetnice bila je 10.5.2019. kada smo Svečanom skupštinom i druženjem obilježili nama važnu obljetnicu.
Sve naše aktivnosti ne bi bile moguće da nema skupine volontera i entuzijasta koji su glavni idejni pokretači našeg Kluba. Zahvaljujemo se Gradskom društvu CK Ivanić-Grad koji nas podržava u svim našim aktivnostima, kao i Patronažnoj službi Doma zdravlja Ivanić-Grad i našoj dr. Almenki Balenović na angažmanu u ovoj godini i svim predavačima koji su dali svoj doprinos u 2019. godini. Zahvaljujemo svim sudionicima koji su pomogli u realizaciji obilježavanja 10 godina rada Kluba.

VII

SOCIJALNO – PSIHOLOŠKE POMOĆI

SOLIDARNOST NA DJELU
Akcija “Solidarsnot na djelu 2019” realizirana je 10.10.
U akciji su učestvovala 3 osnovna društava Crvenog križa, mjesnih društava, općinskih društava i Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad.
Osnovano je 3 koordinacionih odbora-stožera za pripreme i provođenje akcije.
U akciju je bilo uključeno 11 odraslih volontera i 110 volontera – mladih (djece) i 5 vozila.
U akciji je prikupljeno 100 kg odjevnih predmeta, 10 pari obuće, 3 kg hrane i 8.541,91 kn.
U akciji su učestvovale srednja škola i 5 osnovnih škola. Jedino se nije odazvala OŠ J.Badalića Iz Graberja Ivanićkog.
POMOĆ I NJEGA U KUĆI, DOSTAVA HRANE I PAKETA, LJETOVANJE
Uručili smo za Uskrs, Dan starih osoba 01.10. i za Božično Novogodišnje blagdane 992 paketa hrane i higijene, građanima u socijalnoj potrebi, djece i osobama s invaliditetom, starijim osobama iznad 90 i 100 godina života. Pakete smo uručili u njihovim domovima uz posjete i razgovore.

Uskrs 01.10. Božić UKUPNO
Grad Ivanić-Grad 260 59 252 571
Općina Kloštar Ivanić 103 26 106 235
Općina Križ 76 32 76 184

Preko GDCK ljetovalo je 87 osoba, od kojeg broja 46 djece, 9 osoba s invaliditetom, 5 voditelja, 1 učitelj plivanja (30 djece i 7 osobe s invaliditetom besplatno) (sufinancirao Grad Ivanić – Grad, Općina Kloštar Ivanić i Križ, te GDCK Ivanić-Grad.), i 26 DDK i volontera.

Programom pomoći i njege u kući bilo je obuhvaćeno 10 osoba, te je ukupno realizirano 2855 usluga(pranje, peglanje, spremanje stana, drva, uređenje okoliša, higijena osoba i prostora, zdravstvene pomoći, rješavanje administrativnih i drugih poslova). Dostava toplih obroka za 21 osobu od ponedjeljka do petka. Ukupno je dostavljeno 8201 gotovih obroka sa 5233 dostave na adrese korisnika. Obroci su dostavljeni u kuće ili stanove korisnika, na udaljenosti najdalje do 130 km.
Realizirane su i mnogobrojne druge aktivnosti u pružanju socijalne potpore stanovništvu kao npr. Solidarnost na djelu, Tjedan solidarnosti, kontinuirano sakupljanje i podjela odjeće i obuće, higijenskih potrepština i kućnog inventara, pomoći prilikom elementarnih nepogoda, raznih vidova pomoći osobama s invaliditetom, bolesnim osobama (bolesnički kreveti, invalidska kolica, pomagala za lakše kretanje, pelene za odrasle osobe) pomoć u stanovanju i rješavanje stanovanja, potpomognuto građane sa bolničkim krevetom, invalidskim kolicima, drugim invalidskim pomagalima 45 osoba s posudbom kolica, kreveta, štaka, princeza i hodalice, sa odjećom i obućom 1173 osoba sa 5500 kg robe i 2565 par obuće.

Posudionicu smo opremili sa dodatnom opremom i to: 5 bolničkih kreveta, 3 hodalice, 1 par štaka, 15 plahti, 7 madraca, 2 nastavka za wc školjku, te toaletna stolica.

Obilježavanje 100-ih rođendana
Dana 09.siječnja smo proslavili 100-ti rođendan gospođe Marije Žertuš iz Obedišća. Svoj je rođendan gospođa Marija proslavila u krugu svoje brižne obitelji, a zamjenik općinskog načelnika Zlatko Hrastić sa ravnateljicom Gradskog društva Crvenog Križa Ivanić Grad Ivanom Bajt, volonterima, suradnicima, poželjeli su slatkim poklonima i cvijećem zdravlje, radost i sreću veseloj slavljenici. Gospođa Marija pričala je čestitarima o svojem dugom i zanimljivom životu, o radostima i tugama, te podijelila pokoji savjet za dugovječnost. Svi skupa još jednom želimo gospođi sretan rođendan i nadalje da ostane ovako vesela i vedra.

Dana 14.siječnja smo posjetili gospodina Josipa Pisnjaka iz Ivanić – Grada, koji je na smještaju u Dubravi povodom njegovog 100-tog rođendana. Svoj rođendan gospodin Josip proslavio je plesom do kasnih sati te je kazao kako mu je već malo dosta slavlja koja traju tri dana, da bi sada bio red malo i odmoriti. Ispred Gradskog društva Crvenog Križa Ivanić Grad posjetili su ga ravnateljica Ivana Bajt, Stjepan Fabijanić, te volonter Franjo Horčićka te zaželjeli lijepe želje uz slatke poklone ib zdravom košarom. Na upit novinarke Obiteljskog Radia Ivanić Vesne Gregčević Jelice koji je recept za dug život, gospodin Josip je odgovorio samo puno rada i razmišljanja. Napominje kako on još uvijek šiva na svojoj mašini te odlazi u trgovinu, svojim kako on kaže susjedama. Na kraju smo mu poželjeli još jednom sretan rođendan te puno zdravlja kako bi nas dočekao i na sljedećem rođendanu
VIII

MLADI HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
Realizacija Projekta „Mladi za mlade“ sprečavanje trgovanja ljudima
Trgovanje ljudima naša je stvarnost
Posljednjih godina suočeni smo s jednim od najvećih zločina današnjeg doba i najgrubljeg oblika kršenja ljudskih prava, a to je trgovanje ljudima. U Europi se gotovo 200 tisuća ljudi proda svake godine, a većinu čine žene i djevojke koje su prisiljene na prostituciju i djeca koja su prisiljena na prosjačenje. Trgovanje ljudima danas je tako uobičajeno da predstavlja treću najprofitabilniju kriminalnu aktivnost u svijetu iza trgovine nedozvoljenim drogama i trgovine oružjem. Na žalost to nije zaobišlo ni našu zemlju pa je potrebno o trgovanju ljudima znati što više, a posebno na to upozoriti našu djecu i mladež.
Projekt prevencije trgovanja ljudima provodimo u suradnji sa HCK, Ministarstvom unutarnjih poslova i IOM – om – Međunarodnom organizacijom za migracije.
Cilj programa:
• uputiti mlade i objasnite im što je to trgovanje ljudima
• zbog čega do toga dolazi
• tko su trgovci ljudima i njihove žrtve
• te kako se zaštititi.
• senzibilizirati mlade za prisustvovanje preventivnim radionicama trgovanja ljudima, te ih potaknuti da svoja znanja, sposobnosti, vještine šire među svojim vršnjacima i time sprečavaju da se trgovanje ljudima odvija u našoj sredini i da oni sami ili njihovi prijatelji postanu žrtve.
Za provođenje programa „Mladi za mlade“ Trgovanje ljudima u GDCK-a osposobljeno je pet volontera sa seminara za predavače u Orahovici i na seminaru u Zagrebu u organizaciji HCK.
Program se provodi na području djelovanja GDCK Ivanić-Grad.
Realizirali smo 1 radionica u kojima je prisustvovalo 46 djece u Centru za odmor i rekreaciju Gradskog društva Crvenog križa Zaprešić u Selcu, tokom ljetnog kampa.
Smatramo kako bismo provođenjem ovog projekta najveći utjecaj imali upravo na populaciju djece i mladih zbog činjenice da su u životnom periodu u kojem intenzivno formiraju stavove i poglede na svijet oko sebe.

Klub mladih „Dabar” i Terenske jedinice
Klub Mladih HCK „Dabar“ djeluje od 1996. godine. Glavna preokupacija članova su brojna europska, državna, županijska i gradska natjecanja u prvoj pomoći na kojima postižu zavidne rezultate.
U skladu s Planom i programom rada Kluba mladih HCK “Dabar“ Klub mladih HCK “Dabar“ Ivanić-Grad proveo je većinu planiranih projekata i aktivnosti vezanih prvenstveno uz tri glavna područja djelovanja: prvu pomoć, zaštitu okoliša, te sport i rekreaciju.
Klub mladih HCK “Dabar“ broji 25-ak aktivnih članova. Razlog tome prvenstveno su upisi na fakultete koji kao posljedicu često imaju i promjenu mjesta boravka. Tokom srpnja članovi Kluba tradicionalno su imali ljetnu pauzu.

U razdoblju od siječnja do ožujka, Klub mladih „Dabar“ sudjelovao je u pomoći oko priprema ekipa za školsko-općinsko-gradsko natjecanja, sukladno dogovoru sa predmetnim učiteljima, obavezama ekipa i mentora.
23. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO natjecanje podmlatka i mladih HCK održalo se u subotu 09. ožujka 2019. godine u Osnovnoj školi braće Radića u Kloštar Ivaniću.
Na natjecanju su sudjelovale ekipe iz 3 osnovnih škola s našeg područja te dvije ekipe srednje škole.
Natjecanje se provodilo u dva dijela, pismeni te praktični dio koji su se odvijali po učionicama tj. radilištima.
Ekipa MLADIH iz Srednje škole Ivan Švear Ivanić – Grad osvojila je 1.mjesto sa 113,77 osvojenih bodova, ekipa je vježbala pod mentorstvom Nade Gregorek, a članovi ekipe pod nazivom Crvene kamenice 0707 su: Karmen Kovačević, Leonarda Sunjog, Mia Franjčić, Nikolina Tadić, Tia Tušek, Ivan Podgorski. Na drugom mjestu je ekipa Ne znamo 1234 SŠ Ivan Švear, a članovi ekipe su: Martina Bećarević, Leonarda Mužina, Korina Žučko, Veronika Đerek, Iva Novak, Anja Stojanović.
U kategoriji PODMLATKA 1.mjesto osvojila je ekipa OŠ Braće Radića iz Kloštar Ivanića pod nazivom 0000 Specijalci s postignutim 103,83 boda, za ove visoke bodove mentorica Martina Sraka pripremala je ekipu u sastavu: Ines Bijader, Marija Kelin, Patricija Biluš, Marko Orehović, Ivana Kožić.
Drugo mjesto osvojila je osnovna škola Đure Deželića 1234 MLIDEB s osvojenih 102,53 bodova pod vodstvom mentorice Ines Tudović, u sastavu: Erin Pokas, Lucija Rošin, Barbara lešković, Daria Lukić, Matea Bećarević, Ivanka Gajec, dok je na trećem mjestu osnovna škola Stjepana Basaričeka 1237 Pomoć s osvojenih 81,07 bodova ekipa se sastoji od članova: Ines Tomić, Erika Blažak, Tia Horvat, Mirna Jukić, leon Vindiš, Luka Kuhar, a sve to pod vodstvom Elenmary Biršić.
Ekipe su se nakon natjecanja kratko podružile u prostorijama škole domaćina i ručali,te su natjecateljima podijeljene pohvalnice.
Ova pobjeda osigurala im je plasman na međužupanijsko natjecanje mladih i podmlatka Hrvatskog Crvenog križa koje se ove godine održava u Sisku 06.04.2019.

Međužupanijsko natjecanje
Ove subote 06.04. održalo se 11. Međužupanijsko natjecanje podmlatka i mladih HCK u organizaciji GDCK Sisak i Osnovne škole “22. lipnja Sisak”
Na natjecanju su sudjelovale dvije ekipe iz Ivanić – Grada i to ekipe OŠ B.Radića Kloštar Ivanić i ekipa SŠ Ivan Švear Ivanić – Grad. Sveukupno se natjecalo 8 ekipa Podmlatka i 7 ekipa Mladih HCK.
Natjecanje se provodilo u dva dijela, pismeni te praktični dio koji su se odvijali po učionicama tj. radilištima.
Ekipa PODMLATKA iz Osnovne škole Braće Radića iz Kloštar Ivanića osvojila je 1.mjesto sa 103,3 osvojenih bodova, ekipa je vježbala pod mentorstvom Martine Sraka i Marije Hegol, a članovi ekipe pod nazivom „SPECIJALCI 0000“ su: Marko Orehović, Ines Bijader, Marija Kelin, Patricija Biluš, Ivana Kožić i Gabrijela Baštijan. Dok je na drugom mjestu Ekipa iz Siska sa 90,03 boda a na trećem mjestu Dugo Selo sa 85,57 osvojenih bodova.
U kategoriji MLADIH naša ekipa Srednje Škole Ivan Švear osvojila 2.mjesto sa 94,10 postignutih bodova, a prvo mjesto osvojila je ekipa domaćin Sisak sa 106,77 bodova, dok je na trećem mjestu ekipa iz Vrbovca sa 89,27 bodova. Ekipu SŠ Ivan Švear pod nazivom „CRVENE KAMENICE“ pripremala je mentorica Nadica Gregorek, a članovi ekipe su: Karmen Kovačević, Tia Tušek, Mia Franjčić, Nikolina Tadić, Ivan Podgorski, Leonarda Sunjog.
Ovom prilikom zahvaljujemo se mentoricama na uloženom trudu koji su uložile kako bi ekipe pripremile za ove odlične bodove, ali naravno zahvaljujemo se i svim volonterima koji su na bilo koji način pripomogli oko priprema za ovo natjecanje ali naravno odah se najaviti i za pripreme za Državno natjecanje koje je ispred nas i to 11.05. u Našicama.
DRŽAVNO NATJECANJE
U subotu 11. svibnja je održano 23. Državno natjecanje mladih HCK u Našicama na kojem se natjecala i naša ekipa OŠ Braće Radića iz Kloštar Ivanića.
Ekipa je na natjecanje otputovala u petak 10.05. a natjecanje se održalo u subotu 11.05. a povratak je bio u nedjelju u poslijepodnevnim satima.
Natjecanje se sastojalo od dva dijela teorijski dio, te praktični dio po radilištima sa zadanim scenarijima, nakon otvorenja natjecanja 126 mladih iz cijele Hrvatske pojurilo je na svoja mjesta.
Nakon zbroja svih rezultata ovakav je poredak ekipa
Na prvom mjestu je ekipa iz Zagreba
Na drugom mjestu je ekipa iz Osijeka
Na trećem mjestu je ekipa iz Buja
Na četvrtom mjestu je ekipa iz Vinkovaca
Te na petom mjestu naša ekipa OŠ Braće Radića iz Kloštar Ivanića
Čestitamo našoj ekipi u sastavu Marko Orehović, Ines Bijader, Marija Kelin, Patricija Biluš, Ivana Kožić, Gabrijela Baštijan na postignutom rezultatu te velikom trudu koji su uložili u pripreme, naravno zahvaljujemo se i mentoricama Martini Sraka i Mariji Hegol koje su pripremale ekipe svim snagama i resursima koji su im bili na raspolaganju.

Dana 31.svibnja smo ispratili naše članove i članice ekipa prve pomoći iz osnovne škole braće Radića iz Kloštar Ivanića, te ekipe srednje škole Ivan Švear iz Ivanić – Grada na zasluženi odmor nakon svih priprema i odrađenih natjecanja u kam za mlade u Selcu gdje će provesti tri dana te se dobro zabaviti i opustiti s drugim ekipama iz Zagrebačke županije
SVJETSKI DAN PRVE POMOĆI, 9. RUJAN
Društvo Crvenog križa:Ivanić-Grad
Mjesto održavanja (ulica, trg, škola, vrtić i sl.): Mali gradski trg u Ivanić-Gradu, Selce – Kamp GDCK Zaprešić
Provedena aktivnost (kratak opis):
Dana 11.09.2019.g. na igralištu pokraj Osnovne škole Đure Deželića u Ivanić-Gradu za učenike 4.razreda smo imali edukativne radionice i to:
1. Bočni položaj
2. Umjetno disanje i masaža srca
3. Rad s tijestom za izradu rana
4. Zamatanje rana
5. Crtanje simbola Crvenog križa i pružanja prve pomoći
6. Štafetne igre
U tim radionicama sudjelovali je 65 učenika, 3 učiteljice, 10 volontera i 2 djelatnika GDCK Ivanić-Grad.

Od 13.-15.09.2019.g. u Kampu Selce imali smo edukaciju Interventnih timova sa temom: Prva pomoć u kojoj su sudjelovali 2 volontera i 2 djelatnice GDCK Ivanić-Grad.

Dana 18.09.2019.g. na Malog gradskom trgu u Ivanić-Grada za učenike srednje škole Ivan Švear i građane Otoka Ivanića, prezentirali smo upotrebu AVD uređaja, umjetno disanje i masažu srca.
Sudjelovalo je 67 učenika, 3 profesorice, 7 volontera i 1 djelatnik GDCK Ivanić-Grad, 10 građana Otoka Ivanića.
Osobe uključene u provedbu aktivnosti – broj:
Volonteri:19
Djelatnici:5
Sudionici uključeni u aktivnost – broj i okvirna dob:
Djeca:132 (4.razred osnovne škole-65 učenika; 1. i 2.razred srednje škole-67 učenika)
Odrasli:16 (35-55 g.)

BICIKLIJADE
U nedjelju, 09.06.2019.g. održala se 17.biciklijada „Turističkim putovima – biciklom do zdravlja“ koju su organizirali Biciklistički klub Ivanić i Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad u okviru Dana Grada Ivanić-Grada. Staza biciklijade bila je dugačka ukupno 18 km,a uz vožnju po ravnim cestama obuhvaćala je vožnju i po dosta zahtjevnim usponima koje su međutim svi sudionici uspješno svladali. Bio je jedan pad, ali bez ozlijede, te ekipa prve pomoći nije imala posla. Bicilijada je bila podijeljena u dvije etape. Prva etapa dužine 8 km vozila se od Ivanić-Grada preko Caginca do Sobočana gdje su sudionici imali odmor i okrjepu u kleti obitelji Puriš, kojoj se zahvaljujemo na gostoprimstvu. Nakon ugodnog druženja i zasluženog predaha u kleti obitelji Puriš, biciklisti su krenuli na 2.etapu biciklijade (dužine 10km) od Sobočana, preko Bešlinca Vinogradskom ulicom do Kloštar Ivanića i potom ulicom Stjepana Radića odnosno Vulinčevom do Ivanić-Grada i cilja na Malom gradskom trgu gdje su tradicionalno podijeljene nagrade najmlađim i najstarijim sudionicima i sudionicama, najbrojnijoj obitelji na biciklijadi i sudioniku koji je vozio najstariji bicikl a koje je osiguralo Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad:
 1.mjesto – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 150,00 kn
 2.mjesto – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 100,00 kn
 3.mjesto – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 50,00 kn
 Najstariji bicikl – poklon bon GT Bike Golner u vrijednosti 150,00 kn
 Najbrojnija obitelj – ručak u Ben Maru
 Najmlađi sudionici:
1. Dan Jurinjak
2. Petar Tudor
3. Andrija Rajski
 Najmlađe sudionice:
1. Kaja Šimunović
2. Orijana Ciganović
3. Tara Božić
 Najstariji sudionici:
1. Damir Laudenbach
2. Željko Laća
3. Zdravko Mlikotić
 Najstarije sudionice:
1. Marija Zubatović
2. Jasna Mužek
3. Ivanka Biškup
 Najbrojnija obitelj
1. Obitelj Rodeš
 Najstariji bicikl:
1. Nikola Pavelić
O sigurnosti svih sudionika biciklijade na cestama brinuli su se policijski službenik iz Policijske postaje Ivanić-Grad, koji je vodio biciklijadu, i članovi Biciklističkog kluba Ivanić koji su, uz tehničku pomoć sudionicima, osiguravali začelje i nesmetan prolaz biciklijade kroz raskršća. Logističku pomoć organizatorima biciklijade pružio je i ove godine Komunalni centar Ivanić-Grad.

Memorijal Stjepan Grgac
Dana 19.08. GDCK Ivanić – Grad sudjelovao je u pratnji ekipa na Memorijalu “Stjepan Grgac” s dva vozila i dvije osobe iz prve pomoći. Na svu sreću nije bilo ozlijeđenih tako da nije bilo ni naše intervencije.

Obiteljska biciklidada u Križu

Dana 25.08.2019.g. je u Križu održana Obiteljska biciklijada na kojoj su sudjelovali i naši volonteri: Ivan i Luka Kuhar, Tea i Kristina Tadić. Iako je dužina staze bila 11,3 km, po uzbrdicama i nizbrdicama, na svu sreću i spretnost biciklista nije bilo ozlijeđenih, te naša ekipa prve pomoći nije imala posla. Vidimo se i sljedeće godine.

JUMICAR
Program prometne kulture za najmlađe gdje smo se i mi priključili sa svojim članicama ekipe prve pomoći, koju su učenike educirale o prvoj pomoći. Od mjeseca ožujka do svibnja imali smo edukacije u 5 osnovnih škola sa ukupno 250 djece na području Otoka Ivanića.
Međunarodni dan volontera
Dana 05.12. povodom Međunarodnog dana volontera održana svečanost u maloj dvorani POU Ivanić – Grad u organizaciji GDCK Ivanić – Grad za volontera ali i darivatelje s područja Grada Ivanić – Grada i Općina Kloštar Ivanić i križ. Tom prilikom podijeljene su zahvalnice darivateljima koji nisu primili svoje zahvalnice za darovanu krv od prvog davanja pa sve do stotog darivanja, a potom su se dugogodišnjim volonterima kao znak zahvale za sav uloženi trud u radu Gradskog društva Crvenog križa Ivanić – Grad uručene Povelje, a volonterima koji nešto kraće vrijeme djeluju u našem GDCK dobili su Zahvalnice također za sav uložen trud u sve naše akcije tijekom cijele godine. Predah između podjele zahvalnica omogućio nam je glazbeni odjel Osnovne škole S.Basaričeka iz Ivanić – Grada kojima se naravno zahvaljujemo, a nakon završetka programa uslijedila je večera.
Ovom prilikom još jednom čestitamo svim volonterima i volonterkama 05.12. Međunarodni dan volontera i neka uvijek znaju kako su baš oni stup ovog našeg humanitarnog društva na razini cijele lijepe naše domovine a i šire.

Provođenje mjere „Posebne obveze“
Zakon o sudovima za mladež predvidio je za maloljetne i mlađe punoljetne osobe, počinitelje kaznenih dijela, kao jednu od odgojnih mjera – Odgovjnu mjeru posebne obveze. Posebna obveza može biti izrečena od strane suca za mladež ili od državnog odvjetnika. Jedna od posebne obaveze je da se maloljetnik uključi u rad humanitarne organizacije.
U dogovoru sa Centrom za socijalnu skrb Ivanić-Grad sa sudom u Velikoj Gorici izvršena je priprema za realizaciju ove aktivnosti sa kojom smo započeli krajem 2002. godine.
U 2019.g. zaprimili smo 1 osobe, koje su odradile 120 sati rada.

IX

INTERVENTNI TIMOVI I EKIPE ZA BRZI ODGOVOR NA KATASTROFE
PROJEKT GRADSKI – OPĆINSKI INTERVENTNI TIM
Projekt Gradski – Općinski interventni tim i Gradske – Općinske ekipe ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave u odgovoru na katastrofe. Tim je operativan, zajednica u svom okruženju imati ekipe ljudi (djelomično educirani) za prvavovremenu i učinkovitu reakciju na incidente i katastrofe koje se mogu dogoditi. Hrvatskog Crvenog križa je umrežio sve «Interventne timove» na nacionalnoj razini, pa će u slučaju velikih incidenata i katastrofa na koje lokalna zajednica ne može adekvatno odgovoriti timovi biti mobilizirani i poslani u pomoć na pogođeno područje. U takvim situacijama lokalna i područna samouprava može računati ne samo na «svoj tim» nego na nekoliko stotina obučenih ljudi. Te brojke i njihova znanja čine snagu vrijednu pažnje i ulaganja u opremanje i edukaciju od lokalne do nacionalne razine.
Ciljevi Hrvatskog Crvenog križa, vezano uz katastrofe su one grupe aktivnosti u kojima timovi Crvenog križa jesu ispomoć i nosioci kompletne aktivnosti.
To su: Služba traženja – evidentiranje svih osoba, pružanja informacija i povezivanje članova obitelji, Osiguranje smještaja u šatorskim naseljima, osiguranje madraca i posteljine za dvoranski smještaj, Osiguranje prehrane kroz poljske kuhinje uz osiguranje posuđa i pribora za jelo i piće, Osiguranje i distribucija humanitarne pomoći, Briga o posebnim kategorijama osoba (starije osobe, djeca, trudnice, kronični bolesnici), Osiguranje pitke vode za veliki broj ljudi; Osiguranje minimalnih zdravstvenih i sanitarnih uvjeta, Osiguranje dovoljnih količina krvi kroz evidencije o darivateljima krvi na području cijele Hrvatske i mogućnnostima poziva istih, Pružanje prve pomoći kroz osposobljene i uvježbane ekipe od osnovnoškolskog uzrasta, do ekipa odraslih (posebno uvježbane i opremljene ekipe), Psihosocijalna pomoć uvježbanih timova stručnjaka, Društveno socijalne aktivnosti u privremenom smještaju.
Velik broj djelatnika, aktivista i volontera osposobljenih, educiranih i istreniranih za krizne situacije, kao i mogućnost brze reakcije kroz kvalitetnu koordinaciju i mobilnost omogućuju da Hrvatski Crveni križ bude aktivni učesnik u saniranju posljedica bilo koje katastrofe koja može zadesiti neki grad ili šire područje.
Međunarodna povezanost i koordiniranost, te mogućnost mobiliziranja snaga više država ili regija još je jedna važna karakteristika koja Crvenom križu određuje značaj i mogućnost doprinosa u ovakvim situacijama.
Gradski – Općinski interventvni tim sastavljen je od volontera i djelatnika Hrvatskog Crvenog križa koji su djelomično educirani za intervencije u slijedećim područjima zaštite i spašavanja: prva pomoć, procjena situacije, služba traženja, organizacija prihvata i smještaja, osiguranje pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta, organizacija prehrane, psihosocijalna pomoć.
Osim interventnog tima koji je ustrojavan u prvoj fazi sa ukupno 20 osoba, u drugoj fazi ustrojavane su ekipe za prvu pomoć (6), ekipa za psihosocijalnu pomoć (6), ekipa za službu traženja (6), ekipa za prihvat i organizaciju smještaja (6), ekipa za prijem i raspodjelu humanitarne pomoći (6), ekipa za vodu i sanitaciju (5) i ekipa za zbrinjavanje osoba s posebnim potrebama (6) ili ukupno 7 ekipa sa 41 osobom.
Obuku su završili jedan predstavnik Službe traženja, jedan predstavnik psihosocijalne pomoći, dva predstavnika za vodu, sanitacije i komunikaciju, koordinator Županijskog tima Istok. Jedna osoba završila je obuku za instruktora u RH i EU, Jasminko Kranjčec.
OSPOSOBLJAVANJE TIMOVA I EKIPA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA
U cilju osposobljavanja članova interventnih timova i ekipa za djelovanje u izvanrednim situacijama i katastrofama GDCK organiziralo je ili sudjelovalo u slijedećim osposobljavanjima:
– U Ivanić-Gradu 31.05. i 01.06. educirano je 13 vatrogasaca JVP za Specijalnost Bolničar
– U Selcu, Kamp za edukaciju i rekreaciju GDCK Zaprešić sudjelovale su 3 osobe, volonteri i članovi ŽIT-a Istok i Tima za brzo reagiranje na katastrofe u osposobljavanju sa temama logistika u kriznim situacijama, skladište, te podizanje šatora i šatorskog naselja od 07.-09.06.2019.g.
– U Selcu, Kamp za edukaciju i rekreaciju GDCK Zaprešić sudjelovala su 4 volontera, člana Ekipa za brzo reagiranje na katastrofe i djelatnika u osposobljavanju iz Službe traženja, psihosoijalne podrške i pružanja prve pomoći od 13.-15.09.2019.g.
– U Beču od 08.-10.02. održan trening ITT i radio trening u organizaciji Austrijskog Crvenog križa na kojoj je sudjelovao naš volonter i član tima Jasminko Kranjčec
– U Austriji od 12.-15.09. održana Međunarodna vježba civilne zaštite Modex 2019. na kojoj je sudjelovao Jasminko Kranjčec

VJEŽBE TIMOVA I EKIPA ZA DJELOVANJE U KATASTROFAMA
Članovi ŽIT-a Istok, GOIT-a Ivanić-Grad i ekipe učestvovale su u pripremi i realizaciji pokazne vježbe „Zaprešić 2019“održane 08.06.2019. godine u Zaprešiću.
Realizirane su slijedeće aktivnosti:
– Prva pomoć – zbrinjavanje ozlijeđenih
– Služba traženja – registracija izmještenog stanovništva
– Psihosocijalna pomoć –stradalom stanovništvu
– Zbrinjavanje lakše povrijeđenih osoba
– Osigurani su materijalno- tehnička sredstva i prijevoz opreme i ljudstva
– U pripremi i realizaciji dinamike vježbe sudjelovao je 1 član Gradsko-općinsko interventnog tima

x.

PROVOĐENJE ZAJEDNIČKIH AKCIJA CRVENOG KRIŽA
Gradsko društvo Crvenog križa organizirano je uključeno u zajedničke akcije Hrvatskog Crvenog križa.
Realizirane su slijedeće akcije:
Obilježavanje Međunarodnog Dana Crvenog križa (8.5.), Tjedna Hrvatskog Crvenog križa (8.-15.5.), Tjedna borbe protiv TBC (14.-21.9.), Solidarnost na djelu (listopad), Dana DDK (25.10.), Mjesec borbe protiv alkoholizma, nikotinizma i ovisnosti o drogama (15.11.-15.12.), Dan borbe protiv AIDS-a (1.12.) Tjedna solidarnosti (prosinac) i drugih značajnijih datuma i zajedničkih akcija.

Za svaku aktivnost Odbor usvaja poseban Program aktivnosti. Posebno su organizirane aktivnosti kako na Gradskom tako i na Županijskom i državnom nivou.
Realizirane su i slijedeće druge aktivnosti:
– učestvovanje u aktivnostima obilježavanja Dana Grada – učestvovanje u realiziranju biciklističke utrke Memorijal Stjepan Grgac, Bučijade u Ivanić – Gradu, Obiteljski sajmovi u Ivanić – Gradu, aktivnosti uz Dane Općina Kloštar Ivanić i Križ
– susret sa starijim stanovnicima iznad 90 godina i iznad 100 godina života

XI.

INFORMATIVNO – PROMIDŽBENA DJELATNOST
Gradsko društvo Crvenog križa Ivanić-Grad posebnu pažnju poklanja informativno-promidžbenoj djelatnosti. Dobrom suradnjom s Obiteljskim radiom Ivanić, lokalnim listom, Hrvatskim Crvenim križom, lokalnom samoupravnom. Obavješćujemo građane i članstvo Crvenog križa, a posebno mladež HCK o svim značajnijim akcijama Crvenog križa. Izdajemo priznanja i zahvalnice, letke, panoe, slike, plakate i provodimo druge akcije na planu informiranja i promidžbe aktivnosti Crvenog križa.
Posebno je organizirana suradnja prilikom akcija Crvenog križa kao što su: obilježavanje Dana i Tjedna Crvenog križa, akcije DDK, Dan DDK, sabirnih akcija “Solidarnost na djelu”, Tjedna borbe protiv TBC, Mjeseca borbe protiv ovisnosti, podjela humanitarne pomoći, socijalnog programa, akcije DDK, Svjetskog dana prve pomoći, Svjetskog dana borbe protiv TBC, Svjetskog dana dijabetičara i drugih aktivnosti Crvenog križa.
Informativno-promidžbenom djelatnošću Crveni križ upoznaje javnost o radu, zadaćama i ostvarenim rezultatima rada, potiće javnost za humanitarnim potrebama, popularizaciju dobrovoljnog davalaštva krvi i promicanje značaja Crvenog križa.

XII.
MEĐUNARODNE I DRUGE SURADNJE
Gradsko društvo Crvenog križa djelatnosti međunarodne i druge suradnje posvetilo je potrebitu pažnju.
Suradnja sa Glavnim odborom HCK, Stručnom službom HCK, Caritasom i međunarodnim humanitarnim organizacijama bilo je kontinuirano.
Zbog informiranja o radu društva, promidžbe akcija, traženja pomoći u rješavanju humanitarnih, socijalnih, materijalnih, prostornih, financijskih i drugih problema Gradskog društva, posebnu pažnju posvetilo je suradnji sa gradonačelnikom Grada Ivanić Grada i Gradskim vijećom i načelnicima općina Križ i Kloštar Ivanić.
Dobra suradnja prisutna je sa Domom zdravlja, sanitarnom inspekcijom, osnovnim i srednjom školom, Otvorenim učilištem, Zavodom za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Zagrebačkom županijom, sponzorima i mnogobrojnim udrugama i sa Centrom za socijalnu skrb.
XIII.

DONACIJE

Datum Opis Osoba KG
05.01. Dukatono 37 5,4
Dukatos kava-čok 45 45
Kajmak 45 48
Ricotta 42 18
16.01. Kiselo mlijeko 46 180
Dukatos čoko-kava 57 27
Dukatos kokos-badem 50 27
Dukatos naranča-cimet 48 27
Dukatos ribizl-cimet 57 27
Dukatos jagoda-crveno voće 19 58
Dukatos tropsko voće i đumbir 20 53
28.02. Dukat šumsko voće,višnja 39 50,25
Mozzarela 36 45
14.03. Bio aktiv šumsko voće 96 52,67
05.04. Sensia natur 50 13,2
Mozzarela 12 19,2
Mozzarela 50 7,5
04.05. Acidofilno mlijeko 8 48
Sensia žitarice i med 28 73,9
Sensia nature 38 198
Tekući jogurt 8 48
Sensia vanilija 28 30,7
12.06. Dolce mousse čokolada 85 168
26.09. Mortadela 23 27
UKUPNO 967 1.296,82

XIV.

FEAD
Prijavili smo se kao partneri u programu „Humanitarni paket za središnju Hrvatsku“ Hrvatskoga
Crvenog križa, te smo dijelili pakete hrane i higijene po kategorijama:

Hrana
 A pakete za starije od 15 g.
 B pakete za djecu od 0-14.g.

Higijena
 A pakete za starije od 15 g.
 B pakete za djecu od 0-4.g.
 C paket za djecu od 5-14.g.

Hrana
Datum A B UKUPNO
13.12.2018 231 105 336
19.03. 230 104 334
16.05. 280 208 488
UKUP. 741 417 1158

Higijena
Datum A B C UKUPNO
28.02. 230 15 89 334
21.05. 155 15 89 259
UKUP. 385 30 178 593

Školski pribor Šk.pribor Oprema za
Razred HCK Karlovac Karlovac2
1.-2. 16 0 16
3.-4. 27 0 27
5.-6. 0 25 25
7.-8. 0 15 15
Ukupno 43 40 83
XV.

ZAŽELI-„SVE JE LAKŠE UZ ŽENSKE RUKE“

17.01. napokon smo potpisali dugo očekivani ugovor za Zaželi program zapošljavanja žena, „Sve je lakše uz ženske ruke“ financiran iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 1.702.407,78 kn. Ugovor su uručili: Ministar rada i mirovinskog sustava g.Marko Pavić, Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje g.Ante Lončar, zamjenica župana Zagrebačke županije gđa.Nadica Žužak i gradonačelnik Grada Ivanić-Grada Javor Bojan Leš.
Kroz program će se zaposliti 7 žena i to 6 žena koje će obilaziti stare i nemoćne osobe te 1 voditeljica programa. Svaka će žena brinuti o 5 korisnika kroz 24 mjeseca, kojima će pružati pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova, osobnoj higijeni korisnika, te u ostvarivanju prava, socijalizaciji, odlasku kod liječnik, u šetnje, ali ono što je najvažnije družiti se s njima. Jer naše područje se sastoji od mnogobrojnih sela, koja su, na žalost, napustili mladi, te je ostalo staro stanovništvo, kojima će ovakva pomoć biti od velikog značenja. Svaka žena će se i educirati kako bi se nakon što projekt završi lakše mogla plasirati na tržištu rada. Zaposlit ćemo i jednu voditeljicu programa koja će imati poslove: praćenje i analiza stanja izvršavanja projekta, izrada izvještaja o provedbi projekta, organizacija aktivnosti za provedbu projekta, komunikacija sa partnerima. A ravnateljica GDCK Ivanić-Grad će biti koordinatorica programa.
Još jednom hvala svim našim partnerima, Centru za socijalnu skrb Ivanić-Grad, HZZ, Gradu Ivanić-Gradu, Općini Kloštar Ivanić i Općini Križ na podršci i partnerstvu.
Do sada smo odradili slijedeće aktivnosti: zaposlili 6 teže zapošljivih žena i 1 voditeljicu. Tiskan promotivni materijal koji je distribuiran na sva tri područja našeg djelovanja. Nabavljen je materijal za rad djelatnica i higijenske potrepštine za korisnike. Upoznali žene sa našom djelatnosti, te sa njihovim korisnicima i radom na terenu. U programu se nalazi 46 korisnika, koji su jako zadovoljni pruženom uslugom, te se već sada pitaju što će i kako će kada program završi. Odradili smo 2 partnerska sastanka te inicijalnu konferenciju. Predali 4.ZNS-a, te dobili odobrenje za prva tri ZNS-a.

Ovo je jedan od projekata na koji smo izrazito ponosni jer je to naš način rada, pomaganje osobama starije životne dobi, osobama s invaliditetom, nemoćnim i bolesnim osobama koje iz nekog razloga nisu u mogućnosti obavljati kućanske poslove

Dana 29.kolovoza je u Dugom Selu održana primopredaja automobila koja su donirana iz Zagrebačke županije u korist projekta Zaželi – „Sve je lakše uz ženske ruke“. Uz GDCK Ivanić – Grad automobile su preuzeli GDCK Dugo Selo, GDCK Samobor, GDCK Jastrebarsko, na primopredaji su prisustvovali i GDCK Vrbovec i GDCK Sv.I.Zelina koji su početkom ove godine također dobili vozila donirana iz Zagrebačke županije.

XVI.
FINANCIRANJE I PROSTORNO MATERIJALNI UVJETI ZA RAD DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA
PROSTORNO
Gradsko društvo Crvenog križa sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu i javnim ovlastima, kao što je vidljivo i iz izvješća, realizira mnogobrojne aktivnosti. Za realizaciju postojećih aktivnosti i onih koje bismo mogli realizirati, međutim i dalje ne posjedujemo dovoljno odgovarajućeg prostora za rad.
U Kloštar Ivaniću imamo dodijeljene prostorije Općine Kloštar Ivanić u kojima provodimo aktivnosti podijele paketa i odjeće i obuće, ali ostale aktivnosti ne možem provoditi zbog toga što nedostje grijanje, te nije adekvatno namješten.
U Križu krajem godine dodijeljen nam je novi prostor u kojem provodimo aktivnost podijele odjeće i obuće, podijelu paketa, te ima grijanje i sanitarni čvor, kao i dovoljni kapacitet, te zbog svega navedenog zadovoljava našim potrebama za obavljanje aktivnosti.
U Spomen domu Alojza Vulinca u Vulinčevoj 30, koristimo pet kancelarija za rad , te prostoriju na katu za arhivu. Sve ostale aktivnosti realiziraju se u prostorima «kućice» u Školskoj bb. U kućici se realizira projekt za osobe sa invaliditetom, Klub mladih HCK sa svim svojim projektima, slaganje i podjela humantiarne pomoći, priprema ekipa podmlatka i mladih iz prve pomoći i razne druge aktivnosti.
U 2019.godini saznajemo da neće biti ništa od Sporazuma između GDCk Ivanić-Grada, Grada Ivanić-Grada i Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku. Odlučeno je da napišemo novi projekt sa uređenjem postojeće zgrade, te da se javljamo na natječaje i sami uredimo našu zgradu.

MATERIJALNO
Iako smo se uspjeli u posljednje vrijeme doopremiti za rad, još uvijek nedostaje opreme za edukaciju građana (AVD uređaji, pojas za heimlichov hvat, i sl.), a naročit je neodostatak opreme za katastrofe i druge masovne nesreće (isušivači, poljski kreveti, osobna oprema, i sl.)
ODBOR GRADSKOG DRUŠTVA
CRVENOG KRIŽA
IVANIĆ-GRAD