Zašto se daruje 450 mL krvi? Krv je lijek. Da bi liječenje bolesnika bilo uspješno, mora se primijeniti u točno određenoj količini kao i svaki drugi lijek. Organizam odrasle osobe, tjelesne težine iznad 55kg ima više od 4,5 L krvi. Prosječno, krv čini 12% tjelesne težine čovjeka. Gubitak krvi do 15% organizam podnosi bez ikakvih popratnih pojava. Davanje 450mL krvi organizam gubi manje od 10% ukupne količine krvi. Uobičajeno doza uzete krvi je 450mL. To je standardna doza uzete krvi i prema tome se izračunava potreban broj doza krvnih pripravaka za liječenje bolesnika.

Gdje i kada se može davati krv? Krv možete davati svakodnevno na organiziranim akcijama davanja krvi ili u transfuzijskoj ustanovi. Redovite akcije davanja krvi provode se u svim većim radnim organizacijama i mjesnim zajednicama (mjesnim odborima). Vrijeme i mjesto održanja akcija najavljuju se putem javnih glasila (novine, radio, TV), a mjesto davanja obilježeno je plakatima. U svim transfuzijskim ustanovama krv možete davati saki radni dan.

Tko je dobrovoljni darivatelj krv? Definiciju dobrovoljnog darivatelja krvi odredila je Međunarodna udruga transfuziologa (ISBN), Međunarodni Crveni križ (IFCR), Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) i Europsko vijeće (Council of Europe) i prihvaćena je u svim zemljama svijeta.

Tko organizira dobrovoljno davanje krvi? Organizaciju dobrovoljnog davanja krvi u većini zemalja svijeta provode humanitarne organizacije poput Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, razni klubovi dobrovoljnih darivatelja krvi i transfuzijska služba.

Zašo se organizira dobrovoljno davanje krvi? Krv nije moguće proizvesti na umjetan način. Jedini izvor toga lijeka je čovjek - darivatelj krvi. Svi mi, kada nam zatreba krv kao lijek, ovisni smo samo o dobrovoljnim darivateljima krvi.

Centar za psihosocijalnu pomoć i podršku “Uvijek tu”

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANIĆ GRAD
Autori projekta: Kristina Anić Kuhar, prof.
                          Elenmary Biršić, prof.

 

PROJEKT

CENTAR ZA PSIHOSOCIJALNU POMOĆ I PODRŠKU 
„UVIJEK TU“
1. SVRHA PROJEKTA

Postavljamo si pitanje zašto nam je potreban Centar za psihosocijalnu pomoć i što to uopće je psihosocijalna pomoć.
Pod pojmom «psihosocijalni» podrazumijevamo područje ljudskog iskustva koje je stvoreno u međuodnosu psiholoških obilježja pojedinca i njegovog socijalnog okruženja (Howe, 2002.). Drugim riječima u psihosocijalnom radu osnovna je veza čovjeka i njegove okoline, dakle pojedinca je potrebno promatrati u njegovom socijalnom okruženju. Za psihosocijalni rad važno je gledati unutrašnje i vanjske karakteristike pojedinca koji su činitelji ponašanja te njihovu međusobnu ovisnost. Metode djelovanja prema pojedincu su preventivne intervencije i intervencije tretmana, rad s pojedincem, grupom i zajednicom.
Centar u svome djelovanju imao bi tri različita pristupa pomoći pojedincu: kroz promjenu okruženja korisnika, usmjeravanjem korisnika na promjene koje je potrebno unijeti u njegov život i osnaživanjem korisnika da preuzme odgovornost za svoj život i odluke koje donosi.
Zašto «Centar za psihosocijalnu pomoć»? Tijekom svog dosadašnjeg radnog iskustva obradila sam više od 500 učenika s različitim poteškoćama, od emocionalnih, obiteljskih, problema u zajednici, s alkoholom, drogom, pušenjem, seksualnim zlostavljanjem, nasiljem različitih oblika, kockanjem i slično. Mnogi od tih učenika zbog socijalnih prilika, zdravstvenih ili slično nisu bili u mogućnosti odlaziti u savjetovališta po Zagrebu već im je pomoć bila potrebna u mjestu njihovog stanovanja i bližoj okolici.
Postavimo si pitanje kako dijete, budući roditelji i odgajatelj zapadne u različite psihološke krize?! Odgovor je vrlo jednostavan – adolescente je potrebno  učiti stvaranju kvalitetnih odnosa i veza, potom roditelja uspješnom roditeljstvu, djecu predškolske dobi samopouzdanju, a potom donošenju odluka, rješavanju problema te još mnogim drugim socijalnim vještinama, a odgajateljima pružiti podršku u njihovom djelovanju.
Ovako veliki i opsežan posao može raditi samo ona zajednica koji želi postići promijene, koja želi smanjivati broj ovisnika, broj nasilnika i žrtava te osigurati mladima kvalitetno provođenja vremena.
U našoj životnoj zajednici iz godine u godinu raste broj počinitelja kaznenih ili prekršajnih djela, broj obiteljskog nasilja, broj konzumenata različitih sredstava ovisnosti i još različitih oblika poremećaja u ponašanju, a dobna granica postaje sve niža.
Zapitajmo se s kime se igraju naša djeca, gdje provode svoje slobodno vrijeme, i imajmo na umu da će i oni biti roditelji koji će imati svoju djecu.

2. NOSIOCI PROJEKTA

Centar za psihosocijalnu pomoć i podršku; voditelj Kristina Anić Kuhar, prof. socijalni pedagog i Ana Pavelić Tremac, dipl.psiholog, u suradnji s Gradskim društvom Crvenog križa (GDCK) Ivanić Grad, Centrom za socijalnu skrb Ivanić Grad, Policijskom postajom Ivanić Grad, Gradskom upravom Grada Ivanić Grada, Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, Zagrebačkom županijom.
Važno je napomenuti da postoji već tim stručnjaka koji bi bili izvršitelji ovoga projekta, a to su: socijalni pedagozi, školski pedagozi, psiholog, socijalni radnici, liječnici, sociolozi, logoped i teolog.

3. CILJ PROJEKTA

– dostupnost psihosocijalne pomoći građanima naše zajednice i Zagrebačke županije
– pomoć roditeljima u odgoju djecu
– podrška odgajateljima
– preventivno djelovanje na djecu predškolske dobi, osnovnoškolske i srednjoškolske dobi
– kvalitetno provođenje slobodnog vremena mladih
– edukacija savjetodavaca
– pružanje kvalitetne logopedske pomoći osobama u potrebi
– savjetodavni rad za osobe s invaliditetom

4. ZADAĆE PROJEKTA

– osigurati brzu i kvalitetnu savjetodavnu podršku
– provesti kako biti bolji roditelj u tri razine
– provoditi supervizijski rad i edukacije za pomagače
– djelovati na samopouzdanje djece predškolskog uzrasta, na prevenciju poremećaja u ponašanju i ovisnosti djece osnovnoškolskog uzrasta i učenje socijalnih vještina, te životnih vještina, kao i za učenike srednje škole
– pomoći djeci s teškoćama u učenju
– osigurati punktove za mlade
– pomoć roditeljima u odgoju teško odgojive djece
– rad s osobama s teškoćama u razvoju
– pomoć osobama koje su bile institucionalizirane u integraciji u zajednicu
– pomoć zlostavljanim osobama
– pružanje logopedske pomoći
– savjetodavna podrška osobama s invaliditetom

5. KORISNICI PROJEKTA

– dječji vrtići, osnovne i srednja škola područja Općine Ivanić Grad, Kloštar Ivanić i Križ, te svih gradova Zagrebačke županije
– djeca predškolske dobi i njihovi roditelji, kao i odgajatelji
– djeca osnovnoškolske dobi, srednjoškolske dobi, njihovi roditelji i razrednici
– žrtve obiteljskog nasilja ( bilo psihičkog, fizičkog ili seksualnog )
– osobe sklone nasilnim obrascima ponašanja
– osobe koje žive u rizičnim životnim uvjetima
– osobe kojima nedostaje samopouzdanja
– svi koji su u potrebi s područja Zagrebačke županije

6. PROVEDBA PROJEKTA

6.1. Okvirna provedba projekta

 Provedbu projekta, osim već postojećeg tima, vršili bi volonteri završnih godina studija pomagačkih struka, djelatnici unutar pomagačkih struka, kao i mlade osobe koje se odluče na rad u pomagačkoj struci, a kojima je potrebno djelovanje za upis na željeni studij.

 Za provedbu Projekta već postoji i prostor koji je djelomično opremljen potrebnim za početak rada, a koji je osiguran od strane Gradskog društava Crvenog križa Ivanić Grad i Grada Ivanić Grada.

 Provedba projekta išla bi u nekoliko smjerova:
1. dežurstva uz telefon dva dana u tjednu, te savjetodavni rad s klijentima upućenim od osnovnih škola, srednjih škola, učeničkog doma, doma zdravlja, Centra za socijalnu skrb, Općinskog suda ili Suda za prekršaje, dakle provođenje savjetodavnog rada dva do tri puta tjedno
2. organiziranje mjesečnih predavanja na različite teme npr. Kako se nositi sa stresom za građane cjelokupne zajednice, kao i tematskih radio emisija dva puta mjesečno, te pisanje novinskih članaka
3. organiziranje radionica na temu kako biti bolji roditelj na tri razine, za roditelje djece predškolske dobi do osme godine života, od osme godine života do trinaeste i od četrnaeste do kraja srednjoškolskog obrazovanja
4. stvaranje tima za «ulazak u kuću», dadilja u kući-za poteškoće s djecom predškolskog uzrasta
5. radionički rad – provođenje radionica za djecu predškolske dobi (samopoštovanje i samopouzdanje, jednakost), provođenje radionica za djecu osnovnoškolske dobi (skripta radionica koje bi razrednici provodili na satovima razrednika i bili bi supervizirani, trening socijalnih vještina, trening životnih vještina), provođenje radionica za srednjoškolce od strane svojih vršnjaka, studenata i stručnih osoba (trening socijalnih vještina, nasilje nad ženama, spolnost)
6.  prevencija poremećaja u ponašanju – izdvajanje grupe s teškoćama u ponašanju po osnovnim školama te grupni rad s takvim učenicima, po procjeni grupnih voditelja individualni rad s onim učenicima kojima je potrebna i pomoć u učenju. Supervizija individualnih i grupnih voditelja
7. poticanje lokalne zajednice na organizaciju slobodnog vremena mladih
8. organiziranje grupnog rada s osobama s teškoćama u razvoju, te po potrebi individualni rad, kao i pružanje savjetodavne pomoći osobama s invaliditetom
9. individualna pomoć osobama u obliku posttretmana, dakle za one osobe koje su izašle iz institucija, npr. kaznionica, kao i pomoć liječenim alkoholičarima, a sve to u suradnji s Centrom za socijalnu skrb, Klubom liječenih alkoholičara…
10.  pomoć zlostavljanim osobama, prvo u obliku preventivnog rada sa srednjoškolskim uzrastom (radionice), provođenje tematskih radio-emisija i predavanja, individualni i grupni rad sa zlostavljanima i zlostavljačima, te formiranje skloništa za zlostavljane osobe
11.  edukacija savjetodavaca Savjetovališta Zagrebačke županije
12.  opremanje logopedskog kabineta za pružanje logopedske pomoći

Iz priloženog vidljivo je mnogostruko djelovanje Centra, ali važno je napomenuti da bi se Centar razvijao postepeno.

Tako u slijedećim točkama iznosimo okvirni plan djelovanja za dva savjetovališta, koja su sastavni dio Centra za psihosocijalnu pomoć i podršku, kao i plan edukacije za savjetodavce Zagrebačke županije, te prijedlog opremanja logopedskog kabineta.

6.2. Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj

UVOD

Savjetovalište za djecu, mlade i obitelj djeluje u sklopu Centra za psihosocijalnu pomoć i podršku, koji još uvijek nije u potpunosti realiziran, a kao jedna od djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Ivanić Grad. Cilj i svrha, kao i zadaci Savjetovališta temelje se na projektu Centra za psihosocijalnu pomoć i podršku.
Važno je napomenuti da su se financijski izdaci rada Savjetovališta povećali i time što se u rad uključio logoped, a povećali bi se i time što bi se posebna savjetodavna pomoć pružala osobama s invaliditetom.
Potreba za terapeutskim radom logopeda je iznimno velika do te mjere da postoje liste čekanja i da smo djelovanje logopeda morali ograničiti iz financijskih i prostornih razloga. Isto tako važno je napomenuti da na našem području šire lokalne zajednice postoji do 800 osoba s invaliditetom kojima je potreban poseban oblik podrške. Tako bi te osobe u Savjetovalištu pronašle podršku stručnog kadra u psihološkom, socijalnom, defektološkom i pravnom smislu.
Isto tako po savjetu Gradskog poglavarstva Grada Ivanić Grada za narednu godinu program rada je više temeljen na preventivnom djelovanju u našoj užoj i široj zajednici.

PROVEDBA PROGRAMA

Program rada se provodi kroz:
– dežurstva pri telefonu ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom u trajanju od dva sata
– individualni savjetodavni rad ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom u trajanju od dva sata za klijente upućene od osnovnih škola, srednje škole, učeničkog doma, doma zdravlja, centra za socijalnu skrb, suda za prekršaje ili/i općinskog državnog odvjetništva, te onih koji se u potrebi
– terapeutski rad logopeda
– pružanje i savjetodavne pomoći za osobe s invaliditetom
– grupno savjetodavno-preventivni rad s učenicima četvrtog razreda osnovne škole (trening socijalnih vještina), za učenike sedmog i osmog razreda osnovne škole (set radionica vezane uz spolnost, samopouzdanje, nenasilje, komunikaciju i prijateljstvo), za učenike srednje škole (tematika obzirom na potrebe i interese mladih i škola)
– rad s roditeljima na roditeljskim vještinama
– informativno-promidžbeni rad kroz tematske radio-emisije jedan put  mjesečno u trajanju od sat vremena, jednom u dva mjeseca tematsko predavanje za sve zainteresirane, tematski članci po potrebi u lokalnim medijima

Rad Savjetovališta odvija se u prostorima Grada Ivanić Grada koji ima telefonsku liniju, sanitarni čvor i prikladan je samo za individualno savjetovanje, a rijetko i za grupno savjetovanje. Kako prostor nije u potpunosti prilagođen potrebna je prilagodba prostora koja isto tako zahtjeva određena financijska ulaganja. Za stručna predavanja osigurat će se prostori Pučkog otvorenog učilišta.
Cjelokupni program provode raspoloživi volonteri slijedećih struka: školski pedagozi, socijalni pedagozi, sociolozi, socijalni radnici, psiholog, teolog, pravnik, logoped i  liječnici. Program se provodi u suradnji s GDCK Ivanić Grad, ODCK Križ i Kloštar Ivanić, Klubom mladeži Crvenog križa, Gradskom upravama, Općinom, Policijskom postajom, školskim liječnicima, osnovnim i srednjom školom, Centrom za socijalnu skrb, radio postajom i lokalnim listom, te Zavodom za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

Evaluacija programa provodit će se razgovorom s klijentima, evaluacijskim listićima, edukacijsko-evaluacijskim sastancima savjetodavaca.

PLAN REALIZACIJE

Novu godinu započinjemo s nastavkom već prije spomenutih aktivnosti.
SIJEČANJ, 2010.
– 16 sati redovnog dežurstva i još 8 sati rada s korisnicima
– radio-emisija
– nastavak projekta treninga socijalnih vještina
– grupni rad sa srednjoškolcima
– rad s roditeljima
– edukacijsko-evaluacijski sastanak
VELJAČA
– 16 sati redovnog dežurstva i još 8 sati rada s korisnicima
– radio-emisija
– nastavak projekta treninga socijalnih vještina
– grupni rad sa srednjoškolcima
– rad s roditeljima
– predavanje za članove zajednice
– edukacijsko-evaluacijski sastanak
OŽUJAK
– 20 sati redovnog dežurstva i još 8 sati rada s korisnicima
– radio-emisija
– nastavak projekta treninga socijalnih vještina
– grupni rad sa srednjoškolcima
– rad s roditeljima
– edukacijsko-evaluacijski satanak
– analiza rada radionica za učenike 7. i 8. Razreda
– edukacija savjetodavaoca
TRAVANJ
– 16 sati redovnog dežurstva i još 8 sati rada s korisnicima
– radio-emisija
– nastavak projekta treninga socijalnih vještina
– grupni rad sa srednjoškolcima
– rad s roditeljima
– predavanje za članove zajednice
– edukacijsko-evaluacijski satanak
SVIBANJ
– 18 sati redovnog dežurstva i još 8 sati rada s korisnicima
– radio-emisija
– nastavak projekta treninga socijalnih vještina
– grupni rad sa srednjoškolcima
– rad s roditeljima
– edukacijsko-evaluacijski satanak
– edukacija savjetodavaoca

LIPANJ
– 18 sati redovnog dežurstva i još 8 sati rada s korisnicima
– radio-emisija
– završetak  projekta treninga socijalnih vještina
– završetak grupnog rad sa srednjoškolcima
– rad s roditeljima
– završna analiza rada s učenicima 7. i 8. razreda
– edukacijsko-evaluacijski satanak
SRPANJ
– 16 sati dežurstva i 8 sata rada s korisnicima
KOLOVOZ
– 18 sati dežurstva i 8 sata rada s korisnicima
– edukacijsko-evaluacijski sastanak na kojem će biti dogovor o daljnjem djelovanju
RUJAN,2009
– 18 sati redovnog dežurstva i još 8 sati rada s korisnicima
– radio-emisija
– ostvarivanje nove suradnje s osnovnim školama, srednjom školom, te drugim ustanovama
– edukacijsko-evaluacijski sastanak
LISTOPAD
– 16 sati redovnog dežurstva i još 10 sati rada s korisnicima
– predavanje za zajednicu
– početak preventivnog radioničkog rada s učenicima osnovnih škola i srednjoškolcima
– edukacijsko-evaluacijski sastanak
STUDENI
– 18 sati redovnog dežurstva i još 8 sati rada s klijentima
– članak u lokalnom listu
– radionički rad osnovnoškolci i srednjoškolci
– edukacijsko-evaluacijski sastanak
PROSINAC
– 18 sati dežurstva i još 6 sati rada s klijentima
– radio-emisija
– kratka evaluacija radioničkog rada
– edukacijsko-evaluacijski sastanak

6.3. Savjetovalište za prevenciju ovisnosti

UVOD

Savjetovalište za prevenciju ovisnosti djeluje u sklopu Centra za psihosocijalnu pomoć i podršku, koji još uvijek nije u potpunosti realiziran, a kao jedna od djelatnosti Gradskog društva Crvenog križa Ivanić Grad.
Program rada Savjetovališta temelji se na svrsi i ciljevima projekta Centar za psihosocijalnu pomoć i podršku, a time i na svrsi i ciljevima Savjetovališta za prevenciju ovisnosti. Program se također temelji na projektu Prevencija i suzbijanje ovisnosti od 11. rujna 2008. godine, a ujedno je i njegova realizacija.

     PROVEDBA PROGRAMA

Program će se provoditi putem
 DEŽURSTVA PRI TELEFONU:
– raspoloživi volonteri slijedećih struka: psiholog, sociolog, socijalni pedagog, pedagog, liječnik, socijalni radnik, logoped, pravnik, pedagog i teolog;
– ponedjeljkom i srijedom od 17 do 19 sati, a prema potrebi i četvrtkom u isto vrijeme.

 SAVJETODAVNI RAD:
– raspoloživi volonteri slijedećih struka: psiholog, sociolog, socijalni pedagog, pedagog, liječnik, socijalni radnik, logoped, pravnik i pedagog;
– ponedjeljkom i srijedom od 17 do 19 sati, a prema potrebi i četvrtkom u isto vrijeme.

INFORMATIVNO – FORMACIJSKI RAD:
– predavanja za građanstvo, roditelje, učitelje;
– radionice za učenike;
– informativne emisije i novinski članci.

PROMIDŽBA RADA SAVJETOVALIŠTA:
– obavijesti na radiju i u lokalnom listu
– reportaža u lokalnoj TV emisiji
– informativne prezentacije pred ciljanim skupinama

Evaluacija realizacije programa vrši se putem evaluacije i supervizije rada Savjetovališta na slijedeće načine:
– evaluacija neposrednog rada s korisnicima na mjesečnim edukacijsko-evaluacijskim sastancima volontera (stručnog tima);
– supervizija stručne osobe zadužene za superviziju Savjetovališta iz Zavoda za suzbijanje ovisnosti R Hrvatske i Županijskog centra za suzbijanje ovisnosti,
– evaluacija predavanja i radionica putem evaluacijskih listića;
– polugodišnja i godišnja izvješća o radu Savjetovališta,
– Hrvatski Crveni križ i Zagrebačka županija
PLAN REALIZACIJE
SIJEČANJ, 2010.
– 16 sati redovitog dežurstva i 8 sati mogućeg neposrednog rada s korisnicima;
– evaluacijsko edukacijski sastanak.
VELJAČA
– 16 sati redovitog dežurstva i 8 sati mogućeg neposrednog rada s korisnicima;
– realizacije programa Dobro nije što se puši, guta pije;
– radio emisija i članak o roditeljskom ponašanju i ovisnostima kod djece;
– evaluacijsko edukacijski sastanak.
OŽUJAK
– 20 sati redovitog dežurstva i 8 sati mogućeg neposrednog rada s korisnicima;
– realizacije programa Dobro nije što se puši, guta pije;
– radionica prevencije nasilja nad ženama za srednjoškolce;
– evaluacijsko edukacijski sastanak.
TRAVANJ
– 16 sati redovitog dežurstva i 8 sati mogućeg neposrednog rada s korisnicima;
– radionice na temu jednakosti za predškolski uzrast;
– radionica prevencije nasilja nad ženama za srednjoškolce;
– evaluacijsko edukacijski sastanak.
SVIBANJ
– 18 sati redovitog dežurstva i 8 sati mogućeg neposrednog rada s korisnicima;
– završetak realizacije programa Dobro nije što se puši, guta pije;
– radionica prevencija nasilja među vršnjacima za osnovnoškolce;
– radionica prevencije nasilja nad ženama za srednjoškolce;
– evaluacijsko edukacijski sastanak.
LIPANJ
– 18 sati redovitog dežurstva i 8 sati mogućeg neposrednog rada s korisnicima;
– radio emisija i članak na temu promidžbe rada Savjetovališta;
– prezentacija rada Savjetovališta pred građanstvom;
– evaluacijsko edukacijski sastanak.
SRPANJ
– 16 sati redovitog dežurstva i 8 sati mogućeg neposrednog rada s korisnicima;
KOLOVOZ
– 18 sati redovitog dežurstva i 8 sati mogućeg neposrednog rada s korisnicima;
RUJAN, 2009.
– 18 sati redovitog dežurstva i 8 sati mogućeg neposrednog rada s korisnicima;
– evaluacijsko edukacijski sastanak.
LISTOPAD
– 16 sati redovitog dežurstva i 10 sati mogućeg neposrednog rada s korisnicima;
– prezentacija rada na stručnom vijeću stručnih suradnika (pedagoga i socijalnih pedagoga);
– predavanje o ovisnostima za roditelje i druge zainteresirane
– početak realizacije programa Dobro nije što se puši, guta pije;
– članak i radio emisija na temu komunikacije roditelja s djecom o temi ovisnosti.
– evaluacijsko edukacijski sastanak.
STUDENI
– 18 sati redovitog dežurstva i 8 sati mogućeg neposrednog rada s korisnicima;
– 3 članka i 2 radio emisije o mjesecu borbe protiv ovisnosti,
– radionice za srednjoškolce koji su kažnjeni,
– predavanje za građanstvo,
– realizacije programa Dobro nije što se puši, guta pije;
– evaluacijsko edukacijski sastanak.
PROSINAC
– 18 sati redovitog dežurstva i 6 sati mogućeg neposrednog rada s korisnicima;
– radio emisija i članak o HIVu odnosno AIDSu;
– predavanje za učenike prvih razreda srednje škole
– evaluacijsko edukacijski sastanak.

6.4. Edukacija savjetodavaca Zagrebačke županije

SVRHA

Pri Gradskom društvu Crvenog križa Ivanić Grad od rujna 2003. godine djeluje Savjetovalište za prevenciju ovisnosti. Prvobitni poticaj za stvaranje ovakvog oblika rada s građanstvom dao je Hrvatski Crveni križ, a danas smo u sastavu Županijskog projekta prevencije ovisnosti.
Ambicijom mladih, stručnih ljudi započeo je rad ne samo Savjetovališta za prevenciju ovisnosti već i Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj koji su prva dva projekta u provedbi i potpunom nastajanju Centra za psihosocijalnu pomoć i podršku.
Nastajanje ovog Centra temelji se na Zakonu o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, Nacionalnoj strategiji RH, Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Planu i programu mjera zdravstvene zaštite, Obiteljskom zakonu, Protokolu postupanja u slučaju nasilja u obitelji, Nacionalnoj strategiji zaštite od nasilja u obitelji, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana, Pravilniku o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana, kao i inicijativi Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti za osnivanjem ovakvih centara.
Provođenjem različitih upitnika za šire građanstvo dobili smo podatke koji su opravdali postojanje ovog Centra, a u prilog tome govori i do sada 6 050 korisnika koji su prošli kroz naš Centar bilo individualnim savjetovanjem, sudjelovanjem u brojnim radionicama, radio-emisijama ili predavanjima, kroz četiri godine našeg djelovanja.
U Savjetovalištima Gradskog društva Crvenog križa Ivanić Grad djeluje 15 savjetodavaca različitih profila (teolog, psiholog, socijalni pedagozi, pedagozi, socijalni radnici, sociolozi, liječnici, logoped, pravnik). Našim radom uvidjela se potreba za jednakim pristupom u procesu savjetovanja što će omogućiti kvalitetniji i sigurniji pristup u radu s klijentima. U komunikaciji s ostalim savjetodavcima unutar Zagrebačke županije doznali smo da je takva naobrazba neophodna u ovakvom odgovornom i prijeko iscrpljujućem radu. 

CILJ I ZADACI

U Savjetovalištima Gradskog društva Crvenog križa Ivanić Grad savjetodavci pružaju savjetovanje putem telefona, individualno i grupno. Osim navedenog provode radionice za djecu svih uzrasta, održavaju predavanja, radio-emisije, pišu novinske članke, i pripremaju se za rad s roditeljima.
Da bi sve navedeno provodili još kvalitetnije, sigurnije u svoje vještine, sa što boljim rezultatima za razvoj naših klijenata, potrebna je edukacija u savjetovanju i terapeutskom radu.
Cilj ovog projekta je omogućiti savjetodavcima kvalitetnu edukaciju iz savjetovanja i terapeutskih pristupa sa zadatkom da se time unaprijede znanja i vještine savjetodavaca, uspostavi bolja komunikacija i omogući kvalitetnija pomoć i podrška građanima u potrebi.
 
NAČIN PROVEDBE PROJEKTA I KORISNICI PROJEKTA

Seminar bi se održao u prostorima Gradskog društva Crvenog križa Ivanić Grad, kroz tri vikenda (ožujak, svibanj, rujan) za savjetodavce Savjetovališta za prevenciju ovisnosti cjelokupne Zagrebačke županije (GDCK-a Zaprešić, Dugo Selo, Velika Gorica, Samobor, Vrbovec, Jastrebarsko, Sveti Ivan Zelina, Ivanić Grad). Edukacija je predviđena za 20 sudionika.

Prvi vikend:
– predavanje iz pregleda pomagačkih pristupa (u organizaciji Savjetovališta u Ivanić Gradu)
– predavanje i radionice «Susret s klijentom i vođeni razgovor» (u organizaciji Centra za prevenciju ovisnosti, Zagreb)
Drugi vikend:
– vikend edukacija iz Gestalt terapije (u organizaciji Udruge «Idemo dalje», Zagreb)
Treći vikend:
Cjelokupnu edukaciju završili bi supervizijom vanjskog supervizora Jedinice  za prevenciju ovisnosti grada Zagreba, L. Sablić.
6.5. Opremanje logopedskog kabineta GDCK Ivanić Grad

SVRHA I CILJ

Nakon samo nekoliko mjeseci rada Savjetovališta za djecu, mlade i obitelj počeo se javljati određeni broj roditelja čija djeca imaju teškoće u učenju ( u samo mjesec i pol dana rada javilo se 10 roditelja s djecom s teškoćama u učenju). U razgovoru s roditeljima i djecom utvrđeno je da se u većini slučajeva radi o različitim logopedskim poteškoćama. Logopedske poteškoće su poteškoće u govoru, čitanju, pisanju ili/i računanju. Kod mlade osobe mogu izazvati brojne emocionalne teškoće jer nemali broj puta takvo dijete doživljava neuspjeh u školi što je veliki preduvjet i za razvoj nekog poremećaja u ponašanju.
Isto tako se ustvrdilo da mnogi roditelji nisu niti u ekonomskoj mogućnosti podnijeti trošak jednog takvog skupog i dugotrajnog tretmana. U želji da ostvarimo prvotni cilj i svrhu, kao i zadatke projekta Centra za psihosocijalnu pomoć i podršku „Uvijek tu“, uveli smo rad logopeda u Savjetovalište.
Logopedinja trenutno radi u svome vlastitom uredu, što predstavlja i još veći financijski izdatak u radu Savjetovališta. Pa nam je cilj da opremimo logopedski kabinet kako bi logoped mogao raditi u boljim uvjetima rada u Savjetovalištu. Osim navedenog važno je znati da je rad logopeda tretmanski rad koji zahtjeva puno truda i koji je izrazito dugotrajan, pa s toga u samo šest mjeseci rada logopedinja iza sebe ima već 120 sati radi, a nekolicina djece je još uvijek na listi čekanja (njih još troje).
Sa svrhom napredka mladih ljudi sa specifičnim teškoćama učenja, i ciljem unapređenja djelovanja i naše cjelokupne zajednice, kao i županije smatramo izrazito potrebnim opremanje logopedskog kabineta.

KORISNICI PROJEKTA

Logoped koji će raditi s mladima, te osobe sa specifičnim teškoćama u učenju, govornim manama i sličnim teškoćama govora.
7. EVALUACIJA

Projekt bi se evaluirao putem anketiranja prilikom provođenja svake pojedine aktivnosti, kada govorimo o radionicama, zatim neposredno u razgovoru s klijentom, kroz polugodišnja i godišnja izvješća, te kroz edukacijsko-evaluacijske sastanke savjetodavaca.
     

8. FINANCIRANJE

Centar bi se financirao kroz podršku lokalne zajednice, Zagrebačke županije, Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Gradskog društva Crvenog križa Ivanić Grad, te od vlastite djelatnosti.